Select Page

Afscheidscollege professor Wijnand Mijnhardt (UU)

Hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis Wijnand Mijnhardt, voormalig voorzitter van het Huizinga Instituut, is voornemens afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld

Een Republikeinse erfenis

Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van dit college in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Na afloop is vanaf 17.00 uur een receptie in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Graag bericht van uw komst aan A.denDaas@uu.nl

Hoogleraren die wensen mee te lopen in het cortège – bij voorkeur in een toga van de eigen instelling – wordt verzocht dit te laten weten aan de pedel (pedel@uu.nl). Het cortège wordt om 16.00 uur opgesteld in de Senaatszaal (togakleedkamer zaal 1.7).