Select Page

Call: Dr. H. Enno van Gelder beurs 2023 (DL: 1 September 2022)

De Van Geldercommissie is op zoek naar onderzoekers, docenten of curatoren die uitdagende verbindingen durven te leggen tussen de numismatiek en overige wetenschappelijke disciplines zoals geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, economie en communicatiewetenschappen.

Met de Van Gelderbeurs beoogt de Van Geldercommissie onderzoek naar en studie van geld en geldgeschiedenis in Nederland te bevorderen. De Van Gelderbeurs heeft een waarde van max. € 10.000 en kan ingezet worden voor onderzoeks- en/of educatieve doeleinden zoals bijvoorbeeld het maken van een (digitale) tentoonstelling of kennisclips.

Voorwaarde voor toekenning van de beurs is dat het onderzoek en/of de educatieve activiteit(en) een relatie hebben met geld en de geldgeschiedenis van Nederland en/of de Nationale Numismatische Collectie van De Nederlandsche Bank (o.a. munten, penningen en papiergeld). Deze numismatische objecten hebben sinds de oudheid vormgegeven aan samenlevingen en bieden tal van aanknopingspunten voor professionals die geïnteresseerd zijn in politieke, sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen gedurende de afgelopen millennia. Op deze manier hoopt de Van Geldercommissie de numismatiek toegankelijk te maken voor een breed publiek. De resultaten van het onderzoek en/of het product van de educatieve activiteiten worden na afloop gepresenteerd in de jaarlijkse Van Gelderlezing (november 2023) en op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en bij voorkeur in een publicatie in een relevant tijdschrift.

Professionals afkomstig uit verschillende disciplines, zoals de letterkundige, (kunst-) historische, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen zijn van harte uitgenodigd om mee te dingen naar de Van Gelderbeurs 2023.

SELECTIECRITERIA VOOR TOEKENNEN BEURS
Het selecteren van de kandidaat voor de Van Gelderbeurs geschiedt aan de hand van een opleidings- of onderzoeksvoorstel en een curriculum vitae. Het voorstel dient te bestaan uit een beschrijving van het voorgestelde onderzoek en een werkplan dat tezamen niet meer dan 1000 woorden mag omvatten, exclusief referenties.

Bij de beoordeling van een voorstel worden de volgende criteria gehanteerd:

-Doelstelling.
Wat is de (wetenschappelijke) relevantie van het voorstel?
Is de educatieve activiteit of het onderzoek vernieuwend?

-Interdisciplinair karakter.
In hoeverre draagt het voorstel bij aan de verbinding tussen de numismatiek en andere (wetenschappelijke) disciplines?

-Onderzoeksvraag.
Bij een onderzoek: Is de onderzoeksvraag helder? Is het voorgestelde onderzoek goed afgebakend en is deze afbakening goed verantwoord?
Bij een educatieve activiteit: Is de doelstelling duidelijk en afgebakend?

-Methode.
Is de methode die gebruikt zal worden om data te verzamelen en te analyseren adequaat om de vraagstelling te beantwoorden? Sluit het onderzoek aan bij de doelstelling om geld en de geldgeschiedenis van Nederland te belichten of wordt er
gebruik gemaakt van de objecten uit de Nationale Numismatische Collectie van de Nederlandsche Bank?
Bij andere activiteiten wordt een projectplan verwacht met hierin in ieder geval uitleg op welke wijze het educatieve project vormgegeven.

-Haalbaarheid.
Blijkt uit het projectplan dat de uitvoer van het onderzoek binnen de voorgestelde termijn succesvol kan worden afgerond?

-Thema.
Bij gelijke geschiktheid wordt er gekeken naar het thema. De Van Geldercommissie streeft daarbij naar thematische en chronologische afwisseling tussen de uitgereikte beurzen.

Bij de beoordeling van het curriculum vitae worden de volgende criteria gehanteerd:

-Geschiktheid.
Is de kandidaat is in staat om het voorgestelde onderzoek/educatieve project uit te voeren?

-Carrièrefase.
De beurs is bedoeld voor professionals. Dit zijn bijvoorbeeld academische onderzoekers en/of docenten die hierbij studenten begeleiden.

-Affiliatie.
De voorkeur gaat uit naar professionals die verbonden zijn aan een Nederlandse academische instelling, andere onderwijsinstelling of een Nederlandse culturele instelling.

Reglement
De Van Geldercommissie streeft naar een besluit op basis van consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt, zal er een besluit genomen worden op basis van meerderheid van stemmen. De door de commissie geselecteerde kandidaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Stichting Nederlandse Penningkabinetten en de Nationale Numismatische Collectie.

Ga jij graag deze uitdaging aan? Dan kijken we uit naar jouw voorstel! Schriftelijke sollicitaties, bestaande uit een onderzoeksvoorstel en CV, dienen vóór 1 september 2022 te worden gericht aan de secretaris van het KNGMP, e-mail info@koninklijkgenootschap.nl

Vragen kunnen eveneens worden gericht aan de secretaris van het KNGMP, e-mail info@koninklijkgenootschap.nl