Oration Fokko Jan Dijksterhuis – Thinking about knowledge in the early modern period

3 March 2017, 15:45
Aula VU University Amsterdam
“Werelden van Vernuft. Denken over Kennis in de Vroegmoderne Tijd”

 

History of Knowledge investigates how science and technology develop within broad cultural contexts. The roots of our modern knowledge society are in the early modern period. The scientific and industrial revolutions, and the Enlightenment lay the foundations of modern science and technology and our conceptions of knowledge. When tracing these developments to their roots, one enters fascinating worlds of ingenious inquirers and often peculiar ideas.  Huizinga Institute’s staff member Fokko Jan Dijksterhuis will give his inaugural lecture on the acceptance of his office as extraordinary professor of Early Modern History of Ideas, in particular History of Knowledge.

In early eighteenth-century Amsterdam the interest of citizens in arts and sciences was growing. A market developed for lectures with experimental presentations, publications on the latest discoveries, instruments to measure the weather, the body, and all. At the same time one looked for means to make such knowledge useful for new products and societal improvement.

In this world an instrument maker like Daniël Gabriël Fahrenheit (1686-1736) could flourish. He played a key role in the development of the thermometer: his instruments were the most accurate and reliable of the eighteenth century. In this way he lay a foundation for the culture of measurement. He also drew light from his barometers, thus feeding the ideas that light, heat, and electricity are chemical substances. History of Knowledge aims to understand how our modern conceptions of science evolved out of such mixtures of strange and familiar views.

The chair has been created by the Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.

Joris Oddens wint Dirk Jacob Veegensprijs

In het historische Hodshon Huis te Haarlem heeft Joris Oddens op dinsdag 27 september de Dirk Jacob Veegensprijs in ontvangst genomen. Hij heeft deze prijs gekregen voor zijn gepubliceerde werk en in het bijzonder voor Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798. Dit proefschrift over de politieke cultuur van de wetgevende vergaderingen ten tijde van de Bataafse Republiek schreef Oddens terwijl hij als promovendus was verbonden aan het Huizinga Instituut. Hij verdedigde het in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam en ontving er eerder (ex aequo met Mart Rutjes) de dissertatieprijs van het Amsterdamse Instituut voor Cultuur en Geschiedenis voor. De handelseditie van het proefschrift is verschenen bij Uitgeverij Vantilt.

De D.J. Veegensprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische, politieke of sociale geschiedenis. Het gaat hierbij om onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

Oddens werkt momenteel aan de Universiteit Leiden als docent en postdoctoraal onderzoeker binnen het project The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848. Hij richt zich in dit project vooral op de geschiedenis van verzoekschriften en petities in de overgang van de Republiek naar het Koninkrijk der Nederlanden.

Essayprijsvraag Huizinga Instituut

ESSAYPRIJSVRAAG

Nieuwe technologie en de cultuurwetenschappen

Het Huizinga Instituut schrijft dit jaar voor de eerste maal een essayprijsvraag uit. Alle bij het Huizinga Instituut aangesloten promovendi en stafleden (met uitzondering van de juryleden) kunnen een essay in het Nederlands insturen van circa 2500 woorden. Voor de winnaar is er, naast een geldsom van €1000,- (duizend euro), een beloning in de vorm van de publicatie van het essay in het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Het essayonderwerp is: ‘Nieuwe technologie en de cultuurwetenschappen’. In zijn In de schaduwen van morgen repte Johan Huizinga al van het oppervlakkige optimisme van onze voorouders, die aan het geometrische begrip ‘vooruit’ de verzekering van ‘bigger and better’ verbonden. Vooruitgang is een hachelijk ding, aldus Huizinga: ‘Het kan immers zijn dat er ietwat verder op het pad een brug is ingestort of een aardspleet ontstaan.’

In welke opzichten zijn de cultuurwetenschappen gebaat bij digital humanities? Is de aandacht voor big data een voorbijgaande hype of zullen de cultuurwetenschappen door deze nieuwe technologie werkelijk van karakter veranderen? Zullen technologische ontwikkelingen de huidige disciplinaire scheidslijnen in de cultuurwetenschappen veranderen en in hoeverre achten wij die verandering wenselijk? En welke mogelijkheden bieden de nieuwe technologieën bij de dialoog met ons publiek? Met andere woorden: hoe kunnen we techniek voor ons kunnen laten werken in de cultuurwetenschappen en hoe groot is het gevaar dat techniek tegen ons gaat werken?

U kunt uw essay tot en met 15 september 2016 per email sturen naar huizinga-fgw@uva.nl o.v.v. ‘Essayprijsvraag 2016’. De jury zal bestaan uit de leden van de Adviesraad en een lid van de Promovendiraad van het Huizinga Instituut. Eind oktober 2016, tijdens de maand van de geschiedenis (thema ‘grenzen  maken, veranderen, verleggen, bewaken en oversteken’), zal de essayprijs uitgereikt worden.

Tijdschrift voor Geschiedenis is een academisch, peer-reviewed tijdschrift. De redactie behoudt zich het recht voor om (in overeenstemming met de auteur van het winnende essay) wijzigingen aan te brengen wanneer ze dat nodig zou achten.

Boekpresentatie – ‘De herinneringen van Jan Willem Kumpel’

De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826)
Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist

Datum: Vrijdag 18 december 2015
Aanvang: 15:00 (Borrel na afloop)
Plaats: Nina van Leerzaal, Bijzondere Collecties UvA, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

Op 18 december 2015 vindt bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam de boekpresentatie plaats van ‘De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826). Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist.’

Het boek is geredigeerd door Hanneke Ronnes en vormt het 33ste en laatste deel in de reeks Egodocumenten van Uitgeverij Verloren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en het Huizinga Instituut.

Programma

  • 15.00 uur – Rudolf Dekker: Inleiding. 25 jaar Egodocumentenreeks van Uitgeverij Verloren
  • 15.25 uur – Marleen de Vries: Was Kumpel een moderne intellectueel?
  • 15.50 uur – Peter van Zonneveld: Kumpel en Bilderdijk, een tragisch duo
  • 16.15 uur – Hanneke Ronnes: Kumpel en zijn herinneringen
  • 16.35 uur – Aanbieding van Kumpels verloren gewaande boek Sabbath aan Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed
  • Aanbieding van het eerste exemplaar van De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826) aan Arianne Baggerman, bijzonder hoogleraar Boekgeschiedenis, UvA
  • 17.00 uur – Borrel in het Museumcafé

In de hal bij het Museumcafé wordt een kleine expositie gewijd aan Kumpel.

Aanmelden
De toegang is gratis. U wordt verzocht zich hier aan te melden.

Boekpresentatie - 'De herinneringen van Jan Willem Kumpel'

 

Eerste Athena Prijs voor Prof. dr. Maria Grever – Erkenning voor bijdrage aan stimulering vrouwelijk talent

— for English, see below—

Prof.dr. Maria Grever krijgt eerste Athena Prijs tijdens de dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 9 november 2015. De prijs is voor medewerkers die een buitengewone bijdrage leveren aan het stimuleren van vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. De Athena Prijs is ingesteld door het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH).

De eerste Athena Prijs wordt aan professor Maria Grever toegekend ‘vanwege haar uitzonderlijke inzet voor de positie van vrouwen in de wetenschap in het algemeen en aan de Erasmus Universiteit in het bijzonder’, zo stelt de jury. Deze waardeert vooral het feit dat Grever de afgelopen jaren veel werk heeft verricht met enorm veel impact en zichtbaarheid. ‘Ze is een initiator, een vrouw van de initiatieven, een voorvechter en een waar toptalent.’

Grever was onder in 2008 een van de initiatiefnemers van het boekwerk Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, door de EUR uitgegeven om vrouwelijke studenten en promovendi te motiveren voor een verdere carrière in de wetenschap.

Naast vele formele posities, speelde Grever ook een belangrijke rol in de promotie van zowel jong als ervaren vrouwelijk talent. Dit blijkt uit haar inzet bij het verwerven van grants en prijzen door vrouwelijke promovendi en medewerkers, alsmede bij het verwerven van fondsen voor de aanstelling van vrouwelijke bijzonder hoogleraren. Bovendien heeft Grevers publieke optreden als historica positief bijgedragen aan de zichtbaarheid en de maatschappelijke waardering van de vrouwelijke wetenschapper, aldus de jury.

Over Maria Grever

Prof.dr. Maria Grever (1953) is sinds 2000 hoogleraar Theorie en Methoden van de Geschiedenis aan de Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) en directeur/oprichter van het Center for Historical Culture aan de Erasmus Universiteit. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn historische cultuur, historisch bewustzijn en geschiedschrijving; collectief geheugen en identiteit; geschiedenisonderwijs, populaire cultuur en erfgoed; politieke cultuur, monarchie en gender.

Over de Athena Prijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH) streven naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. Het ENVH heeft daarom de jaarlijkse ENVH Athena Prijs (vernoemd naar de Griekse godin Pallas Athena) in het leven geroepen om aandacht te vragen voor medewerkers die zich uitzonderlijk inzetten voor vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. Alle medewerkers van de Erasmus Universiteit en Erasmus MC (zowel vrouwen als mannen, ondersteunend personeel en wetenschappelijke personeel) komen in aanmerking voor deze prijs. De prijs is een op maat gemaakt schilderij van kunstenares Sofja Wolsky en een oorkonde,  getekend door de rector magnificus en de ENVH-voorzitter.

De Athena Prijs wordt uitgereikt door rector magnificus prof.dr. Huibert Pols en ENVH-voorzitter prof.dr. Hanneke Takkenberg tijdens de 102e dies natalis, op 9 november 2015. Aanmelden en meer informatie via www.eur.nl/diesFirst Athena Award presented to Professor Dr Maria Grever In recognition of her contribution to the promotion of female talent

 —

Professor Dr Maria Grever is the very first recipient of the new Athena Award, which will be presented during Erasmus University Rotterdam’s Dies Natalis on Monday 9 November 2015. The award is intended for staff members who have made an exceptional contribution to the promotion of female talent, and as such set an example for their colleagues. The Athena Award was established by the Erasmus Network of Female Professors (ENVH).

The first Athena Award will be conferred to Professor Maria Grever in recognition of – in the words of the jury – “her outstanding contribution to the promotion of female talent within science in general and within Erasmus University Rotterdam in particular”. What the jury appreciates most of all is that over the past few years, so much of Professor Maria Grever’s work has had such tremendous impact and visibility. “She is a real ‘prime mover’, someone who takes the initiative, a champion and a true world-class talent.”

Among other things, in 2008 Grever was one of the initiators of the publication Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, (‘A Career in Science? EUR professors talk about their field and their life’), which was published by EUR to encourage female students and doctoral candidates to pursue a career in science.

In addition to holding numerous formal positions, Professor Grever has played an important role in the promotion of both young and experienced female talent. This is reflected in her efforts to help female doctoral candidates and members of staff to obtain grants and awards, as well as her work to attract funding for the appointment of female endowed professors. Moreover, according to the jury Grever’s media appearances as a historian have positively contributed to the visibility and public appreciation of female scholars.

About Maria Grever

Professor Dr Maria Grever (1953) has been working as Professor of Theory and Methodology of History at Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) since 2000, as well as serving as Director of Erasmus University’s Center for Historical Culture, of which she was also a founder. Her main research interests are historical culture, historical consciousness and historiography; collective memory and identity; history education, popular culture and heritage; political culture, monarchy and gender.

About the Athena Award

Erasmus University Rotterdam and the Erasmus Network of Female Professors (ENVH) strive to achieve parity in the number of male and female staff members. That is why ENVH has decided to establish the annual ENVH Athena Award, named after the Greek goddess Pallas Athena. This award pays tribute to staff members who make an exceptional effort in the interest of female talent and as such form an example for their colleagues. All members of staff of Erasmus University Rotterdam and Erasmus MC (male and female, support staff and academic staff) are eligible for nomination. The award consists of a custom painting by artist Sofja Wolsky and a certificate that is jointly signed by the Rector Magnificus and the ENVH Chair.

The Athena Award will be presented by Rector Magnificus Professor Dr Huibert Pols and the Chair of ENVH, Professor Dr Hanneke Takkenberg, during Erasmus University’s 102nd Dies Natalis on 9 November 2015. To register or for further details on the event, visit www.eur.nl/dies.

Zelf een onderwijsactiviteit organiseren

Graag ontvangt het Huizinga Instituut voorstellen van promovendi voor activiteiten die zij zelf willen organiseren. Zo kan het netwerk van promovendi worden ingezet om een programma te ontwikkelen waarbij hun wensen centraal staan. Als je als Huizinga-promovendus iets wilt organiseren, stuur dan een voorstel van ongeveer één A4-tje naar de coördinator van het Huizinga Instituut, Floor Meijer, via huizinga-fgw@uva.nl.

Geef in het voorstel duidelijk het onderwerp van de bijeenkomst aan en leg uit waarom deze bijeenkomst past binnen het programma van het Huizinga Instituut. Maak bij de introductie van het onderwerp duidelijk welke sprekers zullen worden uitgenodigd en geef daarbij beknopt aan waarom. Verder moet het voorstel kort ingaan op praktische randvoorwaarden: denk daarbij aan de beoogde doelgroep van de bijeenkomst, een begroting, een beoogde locatie en een voorlopig programma met voorstellen voor datum en tijd. Je voorstel wordt na versturen voorgelegd aan de directeur van het Huizinga Instituut.

Het Huizinga Instituut organiseert zowel bijeenkomsten mét studiepunten (ECTS) als zonder. Mocht je een bijeenkomst willen organiseren waaraan studiepunten verbonden worden, dan geldt een set aanvullende eisen: je voorstel moet dan niet alleen langs de directeur, maar eveneens besproken worden in het programmateam dat viermaal per jaar bijeenkomt. Wanneer je een dergelijke activiteit wilt organiseren is het raadzaam om contact op te nemen met één van de leden van het programmateam en in samenspraak met hem of haar te kijken naar de opzet van de activiteit.

Oratie – Eric Jorink

Vanwege Teylers Stichting is dr. Eric Jorink tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden benoemd met als leeropdracht: Verlichting en Religie in Historisch en Sociaal-Cultureel Perspectief. Hij zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie getiteld:

“De Ark, de Tempel, het Museum. Veranderende modellen van kennis in de Eeuw van de Verlichting”

Datum: maandag 16 juni 2014
Tijd: 16:15 uur stipt. U wordt verzocht om 10 minuten voor het begin van de plechtigheid aanwezig te zijn
Locatie: Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
Aanmelden: Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden via www.leidenuniv.nl/agenda

 

 

 

Arianne Baggerman – Publishing Policies and Family Strategies

Publishing Policies and Family Strategies

The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th
and early 19th Centuries
prof. dr. J.A. (Arianne) Baggerman
 
This study analyses the development of the Dutch publishers and booksellers firm Blussé in connection with the history of the Blussé family between 1745 and 1830. The book offers new insight in the organization of the book trade, the theory and practice of copyright, competition and cooperation among publishers, book prices and print runs, including advertising and marketing. The history of the company is linked with that of the family, using letters and other autobiographical writings. Education, marriage policies, reading practices are among the subjects studied. Within the context of cultural developments, the influence of the Enlightenment, and the political upheavals in the period in the Netherlands, this book is both a detailed book history and a broadly based study of cultural change in the late 18th and early 19th centuries.

Publication – Helen Metzelaar

`Verwondering over mijn gezang’. Jan Alensoons muzikale ontmoetingen op zijn reis naar Italië, 1723-1724

Jan Alensoon vertrok in 1723 op reis naar Frankrijk en Italië om kennis te maken met de kunst en cultuur van deze landen, en vooral om er veel muziek te horen. Van deze `grand tour’ schreef de veertigjarige Leidse burger een uitvoerig verslag, waaruit in deze uitgave de passages over zijn ontmoetingen met musici en componisten zijn opgenomen. In Italië ging hij om met de componist Benedet­to Marcello, luisterde hij naar muziek van Tomaso Albinoni, Nicolo Porpora en Geminiano Giacomelli, en hoorde hij de beroemde zangeres Faus­tina Bordni zingen. Hij beschrijft huisconcerten in paleizen, maar ook de muziek die op straat werd gemaakt. Hij ging naar uitvoeringen in kerken en kloos­ters, maar hij bezocht ook opera’s in theaters met het risico om vanuit de loges bespogen te worden (zijn advies: zoek een plaats in het midden van de zaal). Verder bezocht hij kerken en kunstverza­melingen en nam hij enthousiast deel aan het carna­val van Venetië. Zelf zong hij ook, en op tal van huis­concer­ten bracht hij een cantate ten gehore waar iedereen versteld van stond. Zijn muzikale reis­verslag is een unieke bron voor de Europese muziekgeschiedenis.  De uitgave is verzorgd en ingeleid door Helen Metzelaar.

Uitgave Panchaud, Amsterdam; Verschijningsdatum 1 oktober 2013
ISBN 978-90-820779-1-9; Prijs: 15,00 euro
Informatie en bestellen: www.panchaud.nl

CONCERTEN ROND DIT BOEK

Op 4, 5 en 6 oktober 2013 brengt de Holland Baroque Society hun productie “Grand Tour”, een concert opgebouwd rond Jan Alensoons “Dag-register van een korte reys door eenige gedeeltens van Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duytschland […] gedaan in de jaaren 1723 en 1724″. Alensoon laat u kennis maken met de muzikale beroemdheden uit zijn tijd en dan vooral in Italië. Met hem reist u langs de theaters, kerken en operahuizen die er toe doen in het Italië van 1723, en u ontmoet Albinoni, Lotti en vele andere muzikale grootmeesters. Een uitgave van het reisverslag met de passages over muziek, verzorgd door Helen Metzelaar, verschijnt tegelijkertijd bij uitgeverij Panchaud (www.panchaud.nl)

Jan A omslag cover

Book launch – Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives

Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives

The newest volume in the series Memory and Narrative

Date: 13 September, 2013
Time: 15:00 – 16:45, followed by a reception
Location: Meeting room NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies Herengracht 380, Amsterdam

The NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies and The Huizinga Institute cordially invite you to attend the book launch of  Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives.

The distinction between memory and testimony is a crucial theme. Memory, though selective, is the basis of testimony. Testimony provides an audience with information that becomes evidence of what was seen or experienced. Such evidence can form the basis of legal truth. In Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives, twelve interdisciplinary contributors present narratives and explore the way they influence the perception of the past.

Editors dr. Nanci Adler and prof. dr. Selma Leydesdorff will present the first copy to prof. dr. Frank van Vree, Dean of the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam.

A panel chaired by NIOD director prof. dr. Marjan Schwegman will reflect on the book.

Discussants:

  • Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld is professor on the endowed chair for regional history and ethnology of Brabant at the School of Social and Behavioral Sciences at Tilburg University
  • Dr. Ihab Saloul is assistant professor Heritage and Cultural Studies & postdoctoral fellow Cultural Heritage and Identity at the capacity group Art, Religion and Cultural Studies at the University of Amsterdam

Please rsvp to: aanmelden@niod.knaw.nl

Book cover

Rudolf Dekker – Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek

Onlangs verscheen Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek van Rudolf Dekker (Panchaud, Amsterdam,  ISBN 978-90-820779-0-2, prijs 15,00 euro).

Het dagboek van Constantijn Huygens jr. geeft een bijzonder beeld van het dagelijks leven binnen de Nederlandse elite  in de late Gouden Eeuw. Hij noteerde alle roddels die hij als secretaris van stadhou­der-koning Willem III aan het hof hoorde, maar hij schreef ook veel over kunst, literatuur en wetenschap. Het dagboek van Huygens weerspie­gelt een nieuw besef van tijd en indivi­duali­teit en is daarom een belang­rij­ke scha­kel in de ontwikkeling van het moderne dagboek in Euro­pa. Constantijn en Christiaan waren bewoners van het door hun vader gebouwde buitenhuis Hofwijck, dat in het dagboek vaak voorkomt.

Een uitgave in het Engels van dit boek Family, culture and society in the diary of Constantijn Huygens jr, secretary to stadholder-king William of Orange (ISBN 978-90-04-25094-9) verscheen bij uitgeverij Brill, Leiden.

Rudolf Dekker publiceerde onder meer met Arianne Baggerman De wondere wereld van Otto van Eck. Een cultuurgeschiedenis van de Ba­taafse Revolu­tie (Bert Bakker 2009 en Meer verleden dan toekomst. Geschie­denis van verdwijnend Nederland (Bert Bakker 2008).

Meer informatie en bestellen: www.panchaud.nl.

Announcement: Constantijn Huygens on Vimeo – by Rudolf Dekker

Based on the book by Huizinga-affiliated researcher Rudolf Dekker, this animated film, consisting of seventeenth century paintings and prints, tells the story of poet, composer and diplomat Constantijn Huygens Jr.

Huygens was secretary of state to the stadholder-king William of Orange and kept a diary on a regular basis. Through his sketches we encounter his character, the heritage of the well-known Huygens family, scientific ideas and the life at court and at the battle-fields. It gives a splendid panoramic view of seventeenth century Europe recorded by a first class eyewitness.

Publication – Rudolf Dekker

Family, Culture and Society in the Diary of Constantijn Huygens Jr, Secretary to Stadholder-King William of Orange

Rudolf Dekker

Based on analysis of a diary kept by Constantijn Huygens Jr, the secretary to Stadholder-King William of Orange, this book proposes a new explanation for the invention of the modern, private diary in the 17th century. At the same time it sketches a panoramic view of Europe at the time of the Glorious Revolution and the Nine Years’ War, recorded by an eyewitness. The book includes chapters on such subjects as the changing perception of time, book collecting, Huygens’s role as connoisseur of art, belief in magic and witchcraft, and gossip and sexuality at the court of William and Mary. Finally this study shows how modern scientific ideas, developed by Huygens’s brother Christiaan Huygens, changed our way of looking at the world around us.

Author: Rudolf M. Dekker
Category: History – Early Modern History
BIC2: Diaries, letters & journals, History of ideas
Volume: 5
Series: Egodocuments and History Series
ISSN: 1873-653X
ISBN13: 9789004250949
Planned Publication Date: May 2013
Language: English

 Meer informatie

Rudolf Dekker