Keynote lectures Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen) and Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney) – Utrecht, 3-4 July 2019

The Huizinga Institute welcomes auditors to two keynote lectures in the Huizinga Summer School 2019, ‘Macro versus Micro: The Challenges of Global Intellectual History’:

  

Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen)

Wednesday 3 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-9.40: introduction | 9.40-10.40: lecture | 10.40-11.00 Q&A

 

‘Writing the Global History of a Man Who Never Traveled’

 Combining global historical and micro-historical perspectives opens up new opportunities for the individual researcher but it also brings new challenges. This talk will present some experiences with writing the book “Global Entanglements of a Man Who Never Traveled. A Seventeenth-Century Chinese Christian and his Conflicted Worlds” which was published by Columbia University Press in 2018. It also presents some key arguments of the latter – for instance the idea that we need to pay more attention to the power constellations (local and global) that shaped the religious exchanges during that epoch in the history of Chinese Christianity.

 Bio: Dominic Sachsenmaier holds a chair professorship in “Modern China with a Special Emphasis on Global Historical Perspectives” at Göttingen University/Germany. Before coming to Göttingen in 2015, he held faculty positions at Jacobs University, Duke University as well as the University of California, Santa Barbara. One of his monographs is “Global Perspectives on Global History. Theories and Approaches in a Connected World” (Cambridge UP, 2011). Dominic Sachsenmaier is one of the three editors of the book series „Columbia Studies in International and Global History“ (Columbia UP). He is also the president of the US-based Toynbee Prize Foundation and an elected member of the European Academy of Sciences and Arts.

 

 

Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney)

Thursday 4 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-10.30: lecture | 10.30-11.00 Q&A

 

Micro-Intellectual History and the Limits of the Global Turn

Drawing on his forthcoming book, Professor Andrew Fitzmaurice will advocate an approach combining ‘Micro-Intellectual History’ and social history of ideas. Questioning recent developments in the fields of global intellectual history’ and longue durée intellectual history, he will conclude with some critical perspectives on the societal relevance of the global turn.

 Bio: Prof. Fitzmaurice’s research has focused upon the ideologies of European empires. His early work concerned the political ideas of early American colonisation. More recently, he has been concerned with Europeans’ justifications for the appropriation of land and sovereignty in the non-European world from the sixteenth century through to the twentieth. His current research project focuses on the role of the British nineteenth-century jurist Sir Travers Twiss in the justification of the Congo Free State. He is the author of: Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000 (Cambridge: CUP, 2014); Humanism and America: An intellectual history of English colonisation, 1500-1625 (Cambridge: CUP, 2003). Recent publications include ‘Scepticism of the Civilizing Mission in International Law’, In: M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jimenez Fonseca (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations (Oxford: OUP).

 

 Registration for one or both lectures is free, but seating is limited. Please register here for Prof. Sachsenmaiers lecture, and here for Prof. Fitzmaurice’s lecture. Also open to non-students. 

  

Looking forward to seeing you on 3 and 4 July. For questions, don’t hesitate to contact the Huizinga office.

 

The Huizinga Institute at the Historicidagen 2019

This summer, the Huizinga Institute takes part in the Historicidagen 2019 in Groningen (22-24 August). We will organize a round table discussion (in Dutch) and are present with a stand on the ‘Informatiemarkt’ from 22 to 24 August.

We welcome initiatives and ideas for the stand from PhD candidates, ReMa-students and senior members. If you would like to participate, please contact the Huizinga office (huizinga@uu.nl).

 

Huizinga’s ‘Rondetafeldiscussie’, Friday 23 August 2019, 16:00 – 17:30 uur

In de afgelopen veertig jaar heeft cultuurgeschiedenis een stormachtige carrière doorlopen. Waar in de jaren zeventig cultuur een ondergeschikte rol innam ten opzichte van politiek en economie, is de cultuurgeschiedenis aan het begin van de 21e eeuw niet meer weg te denken. De cultural turn en de vele parallelle turns die hierop volgden (spatial, transnational, material) hebben het landschap ingrijpend beïnvloed. Soms leidt dit zelfs tot de kritiek dat ‘cultuur’ al te dominant is geworden. Wat precies bindt de cultuurgeschiedenis als benadering? Wat heeft ze de huidige en nieuwe generaties historici precies te bieden?

In deze ronde tafel, georganiseerd door het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis, gaan experts hierover in debat, met elkaar, maar vooral ook met de deelnemers in de zaal. Naast vragen over wat cultuurgeschiedenis is of zou moeten zijn, zal er aandacht zijn voor de complexe verhouding met wereldgeschiedenis. Biedt een mondiaal perspectief nog ruimte voor de bestudering van lokale en regionale rituelen, conflicten en betekenisgeving, of is het bovenal een welkome verbreding voor een vaak al te westerse blik? Ook zal de uitwisseling van kennis binnen het veld aan de orde worden gesteld: wat kunnen (en moeten?) cultuurhistorici van de moderne tijd bijvoorbeeld nog leren van cultuurhistorici van de premoderne tijd? En vice versa?

Chair: Jan Hein Furnée

Discussants: Remieg Aerts, Inger Leemans, Judith Pollmann, Sophie van den Elzen

Uitnodiging bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

Uitnodiging bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

 

De Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut is terug van weggeweest en organiseert een bijeenkomst over de stand van zaken en nieuwe plannen rond oral history. Vijf oral historians van diverse pluimage vertellen in een korte presentatie waar ze mee bezig zijn. Vervolgens is er een rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie en netwerken.

 

Datum en tijd: Donderdag 13 juni 2019, 14.00-16.00u (13.30u inloop), en aansluitend borrel.

Plaats: Utrecht, Drift 25, zaal 1.02.

Deelname is kosteloos: wel graag aanmelden per email aan huizinga@uu.nl

 

Programma:

13.30    Inloop met koffie en thee

14.00    Welkom door Dienke Hondius

14.10    Korte inleiding over de stand van zaken m.b.t. Oral History door Barbara Henkes

14.30    Vijf korte presentaties van oral historians over praktische, inhoudelijke en technische aspecten van oral history in de huidige praktijk (zie hieronder). M.m.v. Cora Laan, John Exalto, Hüsnü Yegenoglu, Jan Bleyen en Arjan van Hessen.

15.30    Rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff: “(Hoe) heeft oral history jouw manier van geschiedbeoefening beïnvloed?”

16.00    Afsluiting en borrel

 

Korte beschrijving presentaties:

Oral history in de klas

Cora Laan, Docent Geschiedenis/History Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen

 

Mondelinge geschiedenis heeft geen structurele plaats in het geschiedenisonderwijs in Nederland. Deze presentatie geeft een verslag van een oral history-project over verzuiling en ontzuiling voor leerlingen in vwo-5. Vooraf kregen de leerlingen les over verzuiling en instructie over hoe je interviewt. Hoe zorg je ervoor dat iemand zijn eigen verhaal vertelt en hoe check je of dat verhaal betrouwbaar is? Leerlingen oefenden in het gebruik en de waardering van bronnen. Het interview werd gefilmd of er werd een geluidsopname gemaakt. In het uiteindelijke verslag was de analyse een belangrijk onderdeel. Het bleek dat de leerlingen het interviewen in eerste instantie spannend, maar uiteindelijk erg leuk vonden.

 

Oral history en de levensloop van het kind

John Exalto, Vrije Universiteit Amsterdam (m.m.v. Floris van Berckel Smit, VU)

 

De naoorlogse geschiedenis van opvoeding, onderwijs en jeugdzorg is slecht ontsloten. Diverse archieven zijn verdwenen, berusten in onbekende staat bij instellingen of zijn slechts fragmentarisch overgeleverd. Oral history kan helpen deze geschiedenis verder te ontsluiten en kantelt bovendien het perspectief van de instelling naar de levensloop van het kind, waardoor ons inzicht in doelen en opbrengsten van pedagogisch handelen wordt verdiept.

 

De betekenis van ruimte en plaats in oral history

Hüsnü Yegenoglu, TU Eindhoven

 

In de sleutelwerken binnen de oral history is ruimte onbetwistbaar, maar dan vooral als de fysieke achtergrond van sociale en maatschappelijke structuren, individuele en sociale handelingen, politieke symbolen en politieke ideologieën. Dat verklaart ook waarom in deze werken ruimte niet als een esthetisch, cartografisch of morfologisch, maar vooral als een sociaal en historisch geconstrueerd fenomeen wordt gezien. In mijn pitch wil ik vooral de mnemonische betekenis van ruimte voor individuele en collectieve herinneringen zo precies mogelijk bespreken. Hiermee tracht ik een lacune in de orale geschiedbeoefening te vullen door de betekenis van ruimte bij het interpreteren van herinneringen een centrale positie te geven.

 

Over transcriberen

Jan Bleyen, KU Leuven, faculteit Architectuur 

 

Onvermijdelijk gaat er tijdens het transcriberen een en ander verloren, maar komen er ook nieuwe elementen bij. In uitgeschreven vorm neemt het verhaal minder op, maar ook méér. Elke transcriptie zit boordevol interpretaties en representaties, net als de vertelling zelf die we willen weergeven. Wat je ‘vertaling’ van het mondelinge (en dus vluchtige) vertellen naar het schriftelijke (en dus vaste) verhaal goed maakt hangt af van je doelstelling: ben je een bron aan het maken voor later gebruik of wil je zelf als onderzoeker aan de slag met het transcript? Ben je geïnteresseerd in het verhaal als verhaal of ligt je belangstelling eerder bij de inhoud dan bij de vertelwijze? In ieder geval is het belangrijk duidelijk te maken hoe je te werk gaat. Niet alleen het behoud van betekenis, zoals jij die tenminste hoort en interpreteert, is cruciaal, maar ook het behoud van het mondelinge karakter in de tekst. Omdat de lezer het moet stellen met een tekst, kun je die tekst inderdaad best zo goed mogelijk laten ‘spreken’.

 

Automatische spraakherkenningstechnologie

Arjan van Hessen, Universiteit Utrecht/UTwente/Clariah /Telecats (m.m.v. Max Broekhuizen, VU)

 

Automatische transcriptie wordt al een tijd gezien als dé oplossing voor het tijdrovende handmatige transcriberen van gesproken content. Mits de kwaliteit van geluidsopname goed is, de sprekers niet te veel door elkaar praten en de gesproken spraak redelijk (grammaticaal) correct is (d.w.z. enigszins vloeiende zinnen), dan kan de automatische spraakherkenning (ASR) zinvol worden ingezet. Het voordeel van het gebruik van ASR is dat extra informatie verkregen wordt: pauzes tussen de woorden, amplitudeverloop. Doordat er bovendien een directe link is tussen het woord (tekst) en de spraak (audio) kan op ieder moment naar de oorspronkelijke opnamen gesprongen worden, waardoor de onderzoeker ook kan horen hoe iets gezegd werd. Hoewel de herkenning van de emotie van de spreker nog niet helemaal uitontwikkeld is, kan tegenwoordig ook automatisch een emotieschatting verkregen worden, hetgeen weer extra mogelijkheden biedt. Zeker als het om grote hoeveelheden materiaal gaat.

In de lezing zal verder worden ingegaan op de mogelijkheden die de huidige spraakherkenning biedt voor het transcriberen van gesproken content, de zaken die (nog) niet gaan en (kort) op dingen die je kunt doen wanneer je eenmaal (redelijk) goede transcripties hebt.

 

We verheugen ons op uw komst! Graag aanmelden:  huizinga@uu.nl

Uitnodiging bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten – 14 juni 2019

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten Huizinga Instituut

Vrijdag 14 juni  2019
Aanvang 14.00
Bushuis, Kloveniersburgwal 48 Amsterdam, Zaal E1.01E

Lezing door Bettine Siertsema over haar boek Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust 1945-1946, dat in 2018 verscheen bij uitgeverij Verbum. Vervolgens zal ze haar nieuwe project presenteren, een boek over de lotgevallen van Joodse diamantwerkers tijdens de oorlog. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel geschreven egodocumenten als van oral history, nl videogetuigenissen van overlevenden, opgenomen rond 1995.

Verder rondvraag en overleg over het 20-jarige bestaan van de werkgroep komende jaar.

Met rondvraag en borrel na afloop

Met vriendelijke groet,

Informatie en aanmelden (niet noodzakelijk) bij:

Rudolf Dekker
dekker123@gmail.com

Valedictory lecture Prof. dr. Michael Wintle – Amsterdam, 26 June 2019

Valedictory lecture Prof. dr. Michael Wintle

On the occasion of achieving the emeritus status Prof. dr. Michael Wintle, Professor of Modern European History and former Director of the Huizinga Institute, will deliver his valedictory lecture “Eurocentrism and European Studies: a tale of caution and a celebration”.

Date: Wednesday 26 June 2019, at 16:00 hrs,
Location: Auditorium of the University, entrance Singel 411, corner Spui

Terugblik Masterclass Benjamin Schmidt: ‘Violent images, violence against images: the visual culture of violence in the in early modern period’ (23 March 2019)

Verslag Masterclass Benjamin Schmidt: De Brakke Grond 23 maart 2019

Het doel van deze masterclass was om een diverse groep studenten kennis te laten maken met elkaar en het werk van Benjamin Schmidt. Centraal stond hier Schmidt’s werk over de verbeelding van ‘exotisch’ geweld in de Republiek der Zeven Verenigde Nederland, alsmede zijn keynote-lecture tijdens het congres ‘Imagineering violence’, waarin Schmidt sprak over iconoclastisch geweld tegen christenen in vroegmodern Japan.

Van tevoren hadden alle deelnemende studenten (5 PhD’s, 7 ReMA studenten) een kort stuk geschreven over het werk van Schmidt. Hierin benaderden de deelnemers vanuit hun eigen expertise de thema’s van identiteitsvorming, verbeelding, en geweld. Dit zorgde voor een interessante mix van onderwerpen: executieliederen, de logica van geïllustreerde boeken, en de rol van geur in de verbeelding van imperiaal geweld in China.

Het eerste thema dat werd besproken was dat van de academische biografie. Schmidt legde uit hoe hij, afgestudeerd als literatuurhistoricus, zelf visuele en materiële bronnen in zijn onderzoek heeft geïncorporeerd. Verschillende studenten vroegen zich af hoe zij zelf, zonder achtergrond in kunstgeschiedenis bijvoorbeeld, toch andersoortige bronnen (beelden, objecten) in hun onderzoek konden gebruiken. Schmidt drukte de studenten op het hart dat ze zich niet moesten laten afschrikken door het feit dat sommige disciplines nogal territoriaal kunnen zijn. Studenten moeten de mogelijkheden aanpakken om bijvoorbeeld de collecties van musea te bekijken en te gebruiken om zo juist ervaring op te doen, en moeten vooral niet bang zijn om fouten te maken.

Na deze introductie werden de verschillende thema’s besproken die naar boven kwamen in de geschreven essays (paratext, Europese identiteitsvorming, etc.). Na deze inhoudelijke stukken (1 uur verder) werd er een korte pauze ingelast.

 

Het tweede onderdeel van de masterclass ging over de vraag hoe onderzoekers zichzelf moeten verhouden tot geweld als onderzoeksonderwerp. In hoeverre kan je jezelf verplaatsen in een onderwerp? Hoe zorg je ervoor dat bij een gevoelig onderwerp zoals geweld dat je niet het geweld herhaald door het te bespreken? Aansluitend hierop werd ook de vraag van Huizinga’s ‘historische sensatie’ opgeworpen. De student die executieliederen onderzocht had bij sommige liederen ook de melodie ontdekt; het zelf zingen van zo’n (gewelddadig) lied kan historische kennis verlenen over de lichamelijke aspecten van geweldsverbeelding (er werd bijvoorbeeld geopperd dat deze liederen in zo’n geval door een groep zouden kunnen worden gezongen, omdat dit in de vroegmoderne periode ook het geval was). Ook kwam de vraag ter sprake over Schmidt zelf ooit had gedacht aan het herhalen van historische handelingen – zoals de Japanse traditie waarbij zowel van Europeanen en Japanners werd geëist om Christelijke iconen met de voet te vertrappen om zo de loyaliteit aan de Shogun boven die van het christendom te tonen. De lichamelijke ervaring van het treden van bronzen iconen met de blote voet zou wellicht nieuwe inzichten kunnen verschaffen in de ‘embodied knowledge’ die centraal staat bij dergelijke handelingen. Hoe voelt het brons op de blote voet? Hoe hard kun je trappen voordat je niet de icoon ‘pijnigt’, maar juist jouw eigen voet?

Bij andere studenten was dergelijke kennis problematischer. Een van de deelnemers doet bijvoorbeeld onderzoek naar executies in de 16de-eeuwse Nederlanden. Zelf een executie bijwonen is echter van een geheel andere orde dan een liedje zingen. Tegelijkertijd werd ook opgemerkt door de deelnemers dat er genoeg landen zijn (waaronder de VS), waar executies geen deel van het verleden, maar van het heden zijn. De historische omgang met geweld vraagt dan, volgens Schmidt, altijd een constante (ethische) reflectie in het eigen onderzoeks- en schrijfproces – een aspect waar meerdere studenten vanuit hun eigen achtergrond (waarvan één bijvoorbeeld als antropoloog) konden meepraten.

De setting van De Brakke Grond voor de gehele masterclass had een grote meerwaarde. De masterclass zelf vond plaats op het podium van het theater van de Rode Zaal, waarbij een kring van banken en stoelen voor een informele en gemoedelijke sfeer zorgden. Ook waren op locatie enkele kunstwerken te zien die zijn gemaakt in het kader van het ‘Imagineering Violence’ congres. De lunch aan de afloop van de masterclass zorgde ervoor dat studenten de mogelijkheid hadden om na te praten en elkaar beter te leren kennen, en tevens om nog in gesprek te gaan met Schmidt. Op deze manier was de masterclass niet alleen nuttig voor kennisoverdracht en kennisdeling, maar konden zowel PhD’s als ReMa-studenten onderling nieuwe contacten opdoen.

Share your plans: organize a masterclass, workshop or other Huizinga-activity

Our goal is to give you the best education opportunities possible. That requires a demand-driven programme, for which we need your help. Do you miss anything in the Huizinga Institute’s programme? And do you have ideas for a ReMa-PhD Masterclass, Workshop, Atelier or course? Or an activity focused on community/platform building? For examples, see our page on workshops and masterclasses.

We greatly welcome initiatives from ReMa-students, PhD candidates and Senior researchers, and have budget available to support several activities each year. Organizers may receive ECTS credits for their efforts. To submit your proposal, please fill out the application form and send it to coordinator Annelien Krul (huizinga@uu.nl). She is also available to discuss the possibilities and to answer any questions.

We look forward to hearing from you!