Oproep kandidaten Van Woudenberg Dissertatieprijs – DL: 31 december 2019

De Stichting Vrienden van het KNIR heeft op zaterdag 21 april 2018 voor de derde keer de Van Woudenberg Dissertatieprijs uitgereikt: de winnaar is Anne Huijbers. Deze tweejaarlijkse prijs is mogelijk gemaakt door een royaal legaat van Gerda van Woudenberg, vertaalster en docente Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Rome La Sapienza.

De Van Woudenberg Dissertatieprijs wordt toegekend aan een recent gepromoveerde onderzoeker die een verblijf aan het KNIR op een inspirerende manier heeft benut voor zijn of haar promotieonderzoek. De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke of opmerkelijke dissertatie op het gebied van de Italiëstudies, en bestaat uit een geldbedrag van €2.500, waarvan €1.000 vrij te besteden is. De rest van het bedrag ( €1.500) is bedoeld om aan het KNIR een workshop te organiseren, hetzij over het onderwerp van de dissertatie of over vervolgonderzoek; dit alles uiteraard in overleg met de stafleden van het KNIR. Daarnaast ontvangen de drie finalisten een jaarlidmaatschap van de Stichting Vrienden van het KNIR.

Zie voor meer informatie en de procedure: https://www.knir.it/nl/tile/van-woudenbergprijs/

CFP: Trajecta Congres 2020 – Religie en revolutie. De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen (DL: 15 February 2020)

English follows Dutch

CALL FOR PAPERS TRAJECTA CONGRES 2020

Religie en revolutie. De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen

De jaren zestig worden in de historiografie en de publieke herinnering gezien als een periode van grote maatschappelijke veranderingen. Dit geldt in het bijzonder voor religiegeschiedenis, waar niemand rond begrippen als ‘ontzuiling’, ‘ontkerkelijking’, ‘seksuele revolutie’, ‘democratisering’ en ‘secularisering’ heen kan. In bijna alle recente Nederlandse en Belgische debatten over politieke identiteit en publieke moraal speelt deze periode dan ook een majeure rol. De verwerking van de “erfenis van de jaren zestig” in wetenschappelijk onderzoek is evenwel nog maar nauwelijks begonnen. Studies over religie in die periode zijn vaak onvoldoende verbonden met sociale, politieke en culturele geschiedenissen over de jaren zestig, en omgekeerd. Het religieuze erfgoed van die periode is bovendien vaak onbekend en onbemind.

Terwijl de – ook historiografische – beeldvorming de “jaren zestig” sterk koppelt aan ontkerkelijking en secularisering, loont het de moeite om na te gaan hoe het nu werkelijk met kerk, geloof en religie ervoor stond in deze periode. Is dit de fase waarin de grote neergang zich inzette? En zo ja, hoe kunnen we die neergang als historici documenteren en begrijpen? Gingen hier de sporen van nationale identiteit, publieke moraal en christendom uiteen, en in hoeverre is hierbij sprake van verschil tussen Nederland en België? Of loont het de moeite om de vraagstelling juist om te draaien: waar en hoe manifesteerde religie zich in deze periode van grote maatschappelijke transities? Welke nieuwe vormen van religieus engagement deden zich voor? Hoe duidden Belgische en Nederlandse tijdgenoten van de “jaren zestig” zelf de religieuze uitdagingen en ontwikkelingen, het idee van secularisering en de zoektocht naar een samenbindende publieke moraal? In welke mate was de periode van verandering ook een periode van behoud?

Het Trajecta Congres wil komen tot een herijking van de religiegeschiedenis van de jaren zestig en nodigt daarom zowel senior als junior wetenschappers uit om voorstellen in te dienen voor papers rond de volgende themavelden:

Religie en publiek domein

 • Debatten over nationale identiteit, publieke moraal en religie
 • Religieuze verwerking van ‘Auschwitz’
 • Secularisatievertogen en -agenda’s
 • Progressieve theologie en praktijken
 • Impact op onze huidige nationale identiteiten

Globalisering en migratie

 • Migratie en religie (islam, hindoeïsme)
 • Opkomst van nieuwe religieuze groepen (evangelicals, grefo’s, refozuil, boeddhisme, ‘oosterse religies’, lekenbewegingen, charismatische vernieuwing)
 • Transnationale religieuze verbanden in de Benelux en Europa
 • Ontwikkelingswerk naast/na missie/zending

Religie en politiek

 • Religie en de seksuele revolutie
 • Gender en feminisering van religie
 • Koude Oorlog en religieus engagement
 • Rol van Amerika en Amerikaanse cultuur in religie en secularisering
 • De Staat Israël en de joods-christelijke dialoog

Erfgoed en verbeelding van de jaren zestig

 • De religieuze ‘jaren zestig’ in egodocumenten
 • Tv, film, media en religie
 • Magie, amuletten en volksdevotie
 • Religie en ruimtelijkheid: suburbs, steden, platteland
 • Bronnen en actoren van behoud
 • Religieuze materiële cultuur: relieken van de jaren zestig

De organisatie verwelkomt in het bijzonder papers en panels met een interreligieuze en interdisciplinaire insteek. Een selectie van papers zal na peer review gepubliceerd worden in een speciaal themanummer van het tijdschrift Trajecta.

Eveneens is het voor promovendi en RMA-studenten mogelijk om een voorstel voor een posterpresentatie in te dienen over (lopend) religiehistorisch onderzoek.

De voertaal op het congres is Nederlands, maar Engelstalige bijdragen zijn hartelijk welkom. Het congres zal plaatsvinden op 11 en 12 juni 2020 te Ossendrecht. Dit congres vindt mede plaats in voorbereiding op een tentoonstelling over de jaren zestig in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht, dat ook partner is bij dit Trajecta Congres.

Abstracts en voorstellen kunnen worden opgestuurd naar Koos-jan de Jager > j.j.de.jager@vu.nl. De deadline voor deze abstracts is 15 februari 2020. Voorstellen moeten een titel en een samenvatting van 250 woorden bevatten evenals naam, e-mailadres en affiliatie van de auteur. De selectie zal uiterlijk op 1 maart 2020 worden bekendgemaakt.

 

 

CALL FOR PAPERS TRAJECTA CONFERENCE 2020

 

Religion and revolution The “sixties” and the history of religion in the Low Countries

 

In historiography and in the public eye the ‘sixties’ are taken as a period of massive social change. This is especially true for the religious history. Nobody can escape the terms of ‘depillarization’, ‘unchurching’, ‘sexual revolution’, ‘democratization’ and ‘secularization’. In most recent Dutch and Belgian debates about political identity and public morality the sixties play a dominant part.

However, digesting the “legacy of the sixties” in academic research has hardly begun. Studies on religion in this decade often miss a clear connection with the social, political and cultural histories of the ‘sixties’ and vice versa. Its religious heritage has gone unnoticed and is under-appreciated.

 

While empty churches and secularization dominate the – historiographical – image of the “sixties”, it would be rewarding to re-examine the dynamics of church, faith, and religion in this period. Was this truly the phase of rapid decline? If so, how should historians document and understand this implosion? Did the tracks of national identity, public morality and Christianity start to diverge, and were these processes similar or different in Belgium and the Netherlands? What would happen when we turn the questions upside down: where and how did religion manifest itself during these seismic social transitions? Which new shapes of religious engagement emerged? How did the Belgian and Dutch “sixties” contemporaries interpret the religious challenges en developments, the idea of secularization and the search for a unifying public morality? Was this period of change also a time of conservation?

 

Trajecta is an academic peer-reviewed journal on religion, culture and society in the Low Countries. This annual conference seeks to reassess the religious history of the ‘sixties’ and invites senior and junior researchers to submit proposals for the following themes:

 

Religion and the public domain

 • Debates about national identity, public morality and religion
 • Religious coping with “Auschwitz”
 • Narratives and agendas of secularization
 • Progressive theology and practices
 • Impact on current national identities

 

Globalization and migration

 • Migration and religion (Islam, Hinduism)
 • Rise of new religious groups (evangelicals, Calvinist-pietist movements, Buddhism, ‘Eastern religions’, lay movements, charismatic renewal)
 • Transnational religious connections in the Benelux and Europe
 • Development work alongside/after missions

 

Religion and politics

 • Religion and the sexual revolution
 • Gender and feminization of religion
 • Cold War and religious engagement
 • The role of the USA and North-American culture in religions and secularization
 • The state of Israël and Jewish-Christian Dialogue

 

Heritage and imagination of the “sixties”

 • The religious “sixties” in ego documents
 • Tv, film, media and religion
 • Magic, amulets and folk religion
 • Religion and space: suburbs, urbanization, country side
 • Sources and actors of preserving tradition

Religious material culture: relics of the sixties

 

The organizers particularly welcome proposals and panels with interreligious and interdisciplinary combinations. A selection of the papers will be published in a special issue of Trajecta after peer review.

 

PhD and research MA students are invited to submit poster presentations about (current) research projects in religious history.

 

The main language will be Dutch, but English presentations are more than welcome. The conference takes place on June 11 and 12, 2020 in Ossendrecht and functions in the preparation of a future exhibit on the sixties in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht, one of the partner organizations of this conference.

 

Abstracts and proposals can be sent to Koos-jan de Jager > j.j.de.jager@vu.nl. The deadline for abstracts is 15 February 2020. Proposals should have a clear title and summary of 250 words as well as your name, e-mail address and institutional affiliation. The selection will be announced by 1 March 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen, 1780-1940 – 20 December 2019, Amsterdam

Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen, 1780-1940

20 dec 2019
Van 9:30 – 17:00uur
Universiteitsbibliotheek (Singel 425), Doelenzaal, Amsterdam

In de periode 1780-1940 deden zich in Nederland en Vlaanderen tal van rampen voor die een ontwrichtende invloed hadden op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de Leidse buskruitramp van 1809 en de grootschalige rivieroverstromingen van 1809, 1820, 1855 en 1861. Ook in de koloniën waren rampen als vulkaanuitbarstingen en watersnoden terugkerende fenomenen. Door de opwarming van de aarde en de toenemende dreiging van klimaatrampen heeft het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking een hoge vlucht genomen. Het besef is doorgedrongen dat rampen een grote en vaak blijvende invloed hebben gehad op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.

De interdisciplinaire werkgroep De Moderne Tijd (voorheen De 19de eeuw) organiseert op vrijdag 20 december 2019 het jaarcongres Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen, 1780-1940. Een diverse groep sprekers zal haar licht laten schijnen over verschillende aspecten van de omgang met rampen in de moderne tijd. Hoe werden rampen gerepresenteerd in culturele media, zoals literatuur, gedenkboeken, kranten, schilderijen, prenten en kaarten? Hoe kwamen solidariteit en liefdadigheid tot uiting? Wanneer was er bij een rampspoedige gebeurtenis sprake van een ‘nationale ramp’? Welke invloed was er op geloof in God en goddelijke voorzienigheid?

Aanmelden kan tot 10 december 2019 bij Marjet Brolsma (M.Brolsma@uva.nl). Kosten: €25,-, inclusief lunch, ter plekke te voldoen. Voor studenten en promovendi is er een gereduceerd tarief van €15,-.
Programma Jaarcongres De Moderne Tijd 2019: ‘Rampzalig Nederland’

PROGRAMMA

09:30-10:00 Inloop met koffie en thee
10:00-10:15 Inleiding door dagvoorzitter Lotte Jensen (RU)
10:15-11:30 Sessie I: Hulpverlening en gemeenschapsvorming

 • Erica Boersma (UL): ‘Solidariteit met verre vreemden: hulpverlening bij stads- en dorpsrampen in de achttiende-eeuwse Republiek’
 • Alicia Schrikker (UL) en Sander Tetteroo (UL en Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta): ‘De politiek culturele beleving van natuurrampen in koloniaal Indonesië, ca. 1840-1940’
 • Ruben Ros (UU): ‘Van naderend onheil naar actuele crisis: een digitale begripsgeschiedenis van de nationale ramp (1750-1850)’

11:30-12:00 Intermezzo: Objecten van herinnering

 • Arti Ponsen: ‘Relieken van de Leidse Buskruitramp (1807)’
 • Bram Vannieuwenhuyze (UvA): ‘Traumakaarten en/of getraumatiseerde cartografen?’

12:00-13:00 Lunchpauze
13:00-14:15 Sessie II: Beeldvorming

 • Marita Mathijsen (UvA): ‘Ten voordeele van…’. Liefdadigheidsuitgaven in de negentiende eeuw.
 • Fons Meijer (RU): ‘Vorst in het vizier. Beeldvorming rond Oranjemonarchen na rampen, 1815-1948’
 • Ron Brand (Maritiem Museum Rotterdam): ‘Empathie of sensatiezucht? De scheepsramp van de ‘Berlin’ in 1907 en de nasleep ervan’

14:15-14:30 Muzikaal intermezzo

 • Lotte Jensen (RU): Het Watersnood-Wilhelmus

14:30-15:00 Pauze

15:00-16:00 Sessie III: Grensoverschrijdende rampen

 • Rick Honings (UL) en Judith Bosnak (UL): ‘De uitbarsting van de Krakatau (1883). De letterkundige verwerking in Nederland en Indonesië’
 • Antoon Kuijpers (Geological Survey of Denmark and Greenland, Kopenhagen) en Hans Beelen (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg): ‘Door het ijs bezet. Onfortuinlijke reizen ter walvisvaart in de achttiende en negentiende eeuw: oorzaken en literaire verwerking’

16:00-16:30 Slotlezing

 • Jan Wim Buisman (UL): ‘Onweer. Van straf Gods tot verheven schouwspel’

16:30-17:00 Slotdiscussie
17:00-18:00 Borrel

Call for applications: Rijksmuseum Fellowship Programme 2020-2021 – DL: 19 January 2020

The Rijksmuseum welcomes international, independent research proposals which open new perspectives on the Rijksmuseum’s collection, its history and activities. The purpose of the Fellowship Programme is to encourage and support scholarly investigation, and to contribute to academic discourses while strengthening bonds between the museum and universities. The programme enables highly talented candidates to base part of their research at the Rijksmuseum, and offers access to the museum’s expertise, collections, library and laboratories. Furthermore, it facilitates opportunities for Fellows to engage in workshops and excursions to encourage exchange of knowledge – both amongst themselves and the broader museum audience.

We are currently accepting applications until 19 January 2020 for the following Fellowships:

Further information

For questions concerning the application procedure, please contact the Coordinator of Academic Programmes (fellowships@rijksmuseum.nl).

Mini-seminar geschiedenis van de Haagse pers – 13 December 2019, Den Haag

Hoe de krant uit Den Haag verdween…
Op vrijdag 13 december 2019 organiseren de KB, nationale bibliotheek en het magazine Haagse Historie het miniseminar ‘Hoe de krant uit Den Haag verdween….’
Telde Den Haag in 1946 nog tien dagbladen, in 1968 waren het er nog vier (Haagsche Courant, Binnenhof, Nieuwe Haagse Courant en Het Vaderland). In 1982 resteerden de Haagsche Courant en Het Binnenhof. Toen de Haagsche Courant in 2005 opging in het AD verloor de stad z’n laatste onafhankelijke en zelfstandige lokale krant. Vanaf 2007 probeert de onafhankelijke (week)krant Den Haag Centraal enigszins in de lacune te voorzien. Hoe kwam dit? Is Den Haag hierin uniek? Wat betekent de verschraling voor de controle op de lokale democratie (in Den Haag geen overbodige luxe, zo bleek de afgelopen maanden)?
Programma
15:00 uur – Zaal open
15:30 uur – Welkom Jan Linssen, voorzitter stichting Haagse Historie & Erfgoed & introductie dagvoorzitter Huibert Crijns
15:35 uur- Herman Rosenberg (historicus en hoofdredacteur Den Haag Centraal): ‘Geschiedenis van de Haagse krant in vogelvlucht’
15:55 uur – Huibert Crijns (Collectiespecialist Geschiedenis Koninklijke Bibliotheek): ‘De verdwenen Haagse kranten in Delpher’
16:15 uur – Peter ter Horst (oud-hoofdredacteur Haagsche Courant): ‘Hoe de krant uit Den Haag verdween’
16:35 uur – Discussie met sprekers en de zaal o.l.v. de dagvoorzitter
17:05 uur – Presentatie winternummer ‘Haagse Historie’
17:15 uur – Afsluiting & borrel
Praktische informatie
Datum: vrijdag 13 december 2019
Locatie: Koninklijke Bibliotheek (Aula), Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Tijd: 15:30 uur (inloop vanaf 15.00 uur) – 18:00 uur
Aanmelden: Stuur een e-mail naar haagsehistorie@beldegraaf.nl met vermelding van 1 of 2 personen, uiterlijk 9 december 2019. U bent van harte welkom op dit gratis miniseminar. Reserveer snel, vol = vol. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbericht.

Cultural History – New Editors Sought

General Editor

The journal Cultural History is seeking to appoint one new general editor to its board, and is especially interested in a scholar specializing in Central or Eastern Europe during the modern/late modern period. Historians as well as contextually oriented scholars in literary studies, cultural studies, art history, and related fields are welcome to apply. 

Cultural History, the peer-reviewed journal of the International Society for Cultural History (ISCH), welcomes high-quality submissions from any discipline that bring contemporary cultural theories and methodologies to bear on the study of the past, regardless of historical or geographical focus. The journal also invites articles that reflect on the ways in which more practical environments such as museums and the heritage industry engage with current debates in cultural history. Cultural History is published by the Edinburgh University Press.

To apply please send a cv and statement of interest to Christopher Forth, cforth@ku.edu, no later than the 15th of December 2019. Final decisions are subject to ISCH approval.

 

Reviews editor

Cultural History is seeking to appoint one new reviews editor to its board. Responsibilities include soliciting and managing book reviews and working with the editor in chief. Historians as well as contextually-oriented scholars in literary studies, cultural studies, art history, and related fields are welcome to apply.

 

Cultural History, the peer-reviewed journal of the International Society for Cultural History (ISCH), welcomes high-quality submissions from any discipline that bring contemporary cultural theories and methodologies to bear on the study of the past, regardless of historical or geographical focus. The journal also invites articles that reflect on the ways in which more practical environments such as museums and the heritage industry engage with current debates in cultural history. Cultural History is published by the Edinburgh University Press.

 

To apply please send a cv and statement of interest to Christopher Forth, cforth@ku.edu, no later than the 15th of December 2019. Final decisions are subject to ISCH approval.

CFP: RSPH 2020 Spring Conference “Work in progress: power and politics from a historical perspective” – 23-24 April 2020

 RSPH 2020 Spring Conference
“Work in progress: power and politics from a historical perspective”
When
23-24 April 2020
Where
Utrecht University
Why
Present your research and build your network.
What
This two-day conference, organized by the Research School Political History, offers all PhD candidates and research master students working on the history of power and politics a platform to present their research to fellow PhDs and senior researchers from Dutch and Flemish universities. The scope of the conference is deliberately broad in order to transcend the boundaries of periods, methods, and institutional affiliations. Two keynotes will address methodological and disciplinary problems.
Participants will give a ten-minute presentation on a particular aspect of their work. In this way, they will be able to highlight a more specific topic, concept, question or source type they have been working on or a specific problem they are struggling with, as opposed to outlining their entire research project. This will provide the panel sessions with ample time and opportunity both for specific feedback and for general discussion. Moreover, during the conference participants will take part in workshops that aim to improve valuable skill sets in areas like specific research methods, academic writing, and the presentation of work in progress.
During the first evening of the conference, the RSPH-PhD council will organize a social event, which will provide an opportunity to continue discussions and to foster informal contacts between historians in diverse stages of their research and career.
We will conclude the two-day conference with a session on the meaning and challenges of writing a book for a wider audience. This part of the program (which will be in Dutch) intends to give a glimpse into the opportunities of publishing your dissertation and into your career after you have submitted your dissertation.
Who
This conference aims at the participation of all PhDs in the RSPH; we also welcome abstracts on topics related to the history of power and politics from research master students and PhD researchers of all levels and research schools. We encourage submissions from researchers working on:
 Politics and the media
 Politics and arts
 Politics and religion
 Politics and the military
 Politics and gender
 Politics and institutions
 Politics and ideologies
 Politics and biography
Application
PhD candidates: panel proposals and individual proposals
Individual proposals should include a short description of your project in general and the problem that will be highlighted in the presentation (max. 300 words) and a short bio which includes your institutional affiliation (max. 150 words).
Panel proposals should include a general description of the theme of the panel (max. 250 words), a bio of each presenter incl. institutional affiliations (max. 150 words) and an abstract for each presenter (max. 300 words).
First year PhD candidates can opt for a poster presentation (see below for instructions).
Research master students and first year PhD candidates
Proposals for poster presentations should include an abstract of the project (max. 300 words), and your institutional affiliation.
All proposals should be submitted electronically in Word format to the organizing committee: rsphspringconference@gmail.com and bureau@onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl and should include last name and first name in the subject line. For questions, please contact rsphspringconference@gmail.com.
The deadline for all proposal submissions is extended to the: 9th of December, 2019
All applicants will be informed no later than February 3rd, 2020.
ECTS
 PhD researchers who attend the conference and participate in the workshops will obtain 1 ECTS.
 PhDs researchers who present their project will obtain 2 ECTS.
 Research master students who attend the conference will obtain 1 ECTS.
 Research master students who present a poster will obtain 2 ECTS.
Please Note: if you are not a member of the research school political history you will be kindly asked to pay a fee of € 75,-, including lunch, dinner, coffee and tea.

Call for Apllicants: PhD researchers European University Institute in Florence – DL: 31 January 2020

Doctoral Programme in History and Civilization

The Department of History and Civilization encourages our Ph.D. researchers to think beyond boundaries, offering them exceptional opportunities to study global connections within early modern and modern European history. Each of our researchers works closely with both a supervisor and a second reader in the department. The careful and expert supervision that we provide gives researchers the necessary support for their research, as well as confidence to work independently, to shape their research, and to develop their careers. Our Department encourages a culture of conversation among researchers and faculty. Professors and researchers work together to develop ideas and each year, we invite experts from around the world in numerous fields to visit our department to discuss their research. Their presence offers our researchers remarkable possibilities to interact with a range of experts in their different fields. It encourages Ph.D. researchers both to increase their understanding of their own topics as well as to join scholarly networks, as they learn to develop and discuss their work.

More information can be found via the following links:

HEC PhD programme: https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme

EUI PhD programme: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

Applications deadline: 31 January 2020

Synergy Award – PhD competition for Impact on Society – DL: 6 December 2019

For English please see below

Op 6 februari 2020 organiseert NWO-SGW voor de derde keer haar jaarlijkse conferentie, Synergy. Wetenschappers, beleidsmakers, en professionals uit maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen zullen elkaar op deze dag ontmoeten. Meer over de Synergy conferentie leest u hier.

 

Als onderdeel van de conferentie, organiseert NWO-SGW de ‘Synergy Award’, een competitie voor PhD studenten vol kansen om te leren en gedachten uit te wisselen met inspirerende professionals. PhD studenten worden uitgedaagd een idee in te sturen om tot maatschappelijke impact te komen, voortkomend uit hun PhD. Een deel van de kandidaten zal uitgenodigd worden voor een pitch training en krijgt de kans om tijdens de conferentie op 6 februari het idee te verbeteren in interactieve sessies met professionals. De winnaar van de Synergy Award wint € 2500 om in te zetten voor de realisatie van het idee.

 

PhD kandidaten kunnen tot 6 december hun idee indienen. Deelnemen kan nog tot een half jaar na de promotie. Meer informatie is te vinden via synergy-ssh.nl/synergy-award

——————-

Dear sir/madam,

 

On 6 February 2020, NWO-SSH organises for the third time her yearly conference, Synergy. During this leading event for social sciences and humanities (SSH), researchers, directors, policymakers and professionals from societal organisations involved in SSH research will meet. Read more about the Synergy conference here.

 

As part of the event, NWO-SSH is organising ‘The Synergy Award’, a vibrant competition for PhD students with opportunities to learn and exchange with professionals. PhD students are challenged to come up with exciting ideas for impact on society stemming from their PhD work. A selection of candidates will get the opportunity to follow a pitch training and improve their idea in interactive sessions during the conference on 6 February. The winner of the SSH Synergy Award 2020 will receive € 2500 to be used for realisation of the idea.

 

PhD candidates who want to participate have until 6 December to submit their ideas. Participation is possible up to 6 month after the promotion date. More information can be found here: www.synergy-ssh.nl/synergy-award

 

Workshop for PhD’s: building datasets with Nodegoat – 16 January 2020, Amsterdam

January 16 2020


Workshop building datasets with Nodegoat
Location Huygens ING Oudezijds Achterburgwal 185 1001 EW Amsterdam
Start/end 09:00 – 17:00


Thinking about building a dataset for your historical research? And aspiring to explore, analyse and visualise your data through networks, time and space? 


Nodegoat is an online, free and accessible object-oriented database tool that allows for researchers to build their own data model and filter and visualise their data in numerous ways. On January 16 2020, developers Pim van Bree and Geert Kessels (LAB1100) will conduct a workshop for those interested in working with Nodegoat. 


The Huygens Institute for the History of the Netherlands (Huygens ING) in Amsterdam will be hosting this workshop, which is free of charge. There is a maximum number of 20 participants. All levels of experience are welcome, but an idea of a research question and proposed sources is indispensable. Bring your own laptop. For information on registration, see below. 


The program is as follows (subject to change):
09:00 – 09:30 Introduction to Nodegoat 

09:30 – 09:45 Adina Nerghes (DHLab, KNAW Humanities Cluster) on network methods

09:45 – 10:00 Ingeborg van Vught (SKILLNET, Faculty of History, UU) on working with Nodegoat

10:00 – 10:30 Who are you, what is your research question and what are your sources? 

10:30 – 11:00 Learn how to enter your data into Nodegoat

11:00 – 11:20 Coffee break

11:20 – 13:00 Conceptualise your data model

13:00 – 14:00 Lunch break

14:00 – 15:00 Learn how to implement your data model in Nodegoat

15:00 – 15:30 Enter data into your data model

15:30 – 15:50 Coffee break

15:50 – 16:30 Learn how to filter and visualise your data

16:30 – 16:45 Learn how to import data

16:45 – 17:00 Q&A and farewells


The workshop will be held in English.


REGISTER
Please send an e-mail to sietske.van.der.veen@huygens.knaw.nl with your name, affiliation, level of experience, research question, proposed sources (digital/analog) and eventual dietary restrictions before December 13 2019.

NWO Synergy Conference 2020: Changing Societies – 6 February 2020, Hilversum

On 6 February 2020 researchers, directors, policy makers and professionals from societal organisations involved in SSH research will meet during this thought-provoking and inspiring conference ‘Changing Societies’. Find all information here.

Our world is changing constantly. This affects the Social Sciences and Humanities in many different ways: the main societal issues we focus on, the availability of funding, but also the way research is done and valued. At the same time is the world influences by the knowledge and innovation that comes from SSH-research. This reciprocity between science and society will be our main theme this year.

NWO-SSH aims with this conference to establish good connections between the different disciplines and researchers within the SSH domain and between science and society. Such connections will strengthen the position of the Social Sciences and Humanities within the Netherlands and beyond.

We hope to meet you on 6 February!

On behalf of the domain board
Wim van den Doel
Chair NWO Domain Social Sciences and Humanities

Fourth Annual Symposium Unhinging the National Framework: Transnational Life Writing – 6 December 2019, Amsterdam

Fourth Annual Symposium Unhinging the National Framework: Transnational Life Writing

Friday, 6 December, 2019 Atrium, Medical Faculty Vrije Universiteit Amsterdam

Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam

 

09.30 – 10.00      Welcome with coffee and tea

 

10.00 – 11.00      Opening Keynote Address + discussion

Prof. dr. Sonja Boon, author of What the Oceans Remember: Searching for Belonging and Home (2019), Department of Gender Studies, Memorial University, Newfoundland, Canada

 

Speculative Lives: Haunted Yearnings for Impossible Pasts

 

10.45 – 11.30      Dr. Esther Captain (KITLV) and Dr. Guno Jones (Vrije Universiteit Amsterdam)

 

Postcolonial Transnational (Family) Histories

 

11.30 – 12.00      Coffee break

 

12.00 – 12.30      Dr. Karin Willemse, Department of History, Erasmus School of History, Culture and Communication

 

Re-membering Those Who Left: Abandoned Houses as Archives of (In)Tangible Nubian Heritage

 

12.30 – 13.00      Interview with Dr. Lizzy van Leeuwen, independent scholar, biographer

 

13.00 – 13.15      Discussion

 

13.15 – 14.00      Lunch

 

14.00 – 14.15      Research pitches Unhinging the National Framework

 

14.15 – 15.15      Keynote Address + discussion

Prof. dr. Elleke Boehmer, Professor of World Literature in English, University of Oxford, England, biographer and author of fiction

 

Unhinging the National Framework through Curricular Change

 

15.15 – 15.45      Coffee break

 

15.45 – 16.30      Dik van der Meulen, biographer

 

King William III. A Boundless Royal

 

Dr. Monica Soeting, European Journal of Life Writing

 

Queen Emma, the Sweetest Grandmother of Europe

 

16.30 – 17.00      Interview with Dr. Frank Dragtenstein, historian and Surinamist

CFP: Free speech, Religion and Political Culture in Northern Europe, 1400-1750 – DL: 6 December 2019

We invite proposals from historians, literary and linguistic scholars. We would particularly welcome contributions from advanced PhD students and postdoctoral scholars. Abstracts  should be sent by Friday 6 December 2019.


“Free speech, Religion and Political Culture in Northern Europe, 1400-1750” will take place in Edinburgh on 16-17 April 2020, and is organised by: Alasdair Raffe (University of Edinburgh) and Martine Veldhuizen (Utrecht University).


Analysing the expression of controversial religious and political ideas
Freedom of speech was by no means a fundamental right in the late middle ages and early modern period, and yet expressions of critical opinions towards power were always possible and often widespread. They could be uttered verbally, through the spoken or written word, but also through other sign systems and media, ranging from the sound of musical instruments to heraldic languages.


The Edinburgh workshop will analyse the practice of free speech, paying particular attention to the expression of controversial religious and political ideas. 


Call for papers
Papers should be twenty-five minutes in length and given in English, Abstracts of 300 words should be sent to Alasdair Raffe (alasdair.raffe@ed.ac.uk) by Friday 6 December 2019.


More information

Raphelengius Lecture by Antony Griffiths: “The Print Before Photography” – Leiden, 19 December 2019

Welcome to our first Raphelengius Lecture by Antony Griffiths, “The Print Before Photography”
Thursday 19 December, 15h30-17h, Vossius Room, University Library, Witte Singel 26, Leiden

For nearly 400 years, the only way to print an image which went beyond the possibilities of moveable type, was by using human skill and labour. Two technologies were devised, one based on wooden blocks, the other on copper plates, both of which required a design to be created by cutting a network of lines into the matrix. These then had to be printed and distributed, and since images were language-independent, most could be sold across Europe. During the sixteenth century a huge industry developed within which were many specialised roles and distinct categories of production, a world that is now long dead and forgotten. This lecture introduces this business and its products, which ranged from the banal and everyday to some of the greatest achievements of European art.
Organized by Jacqueline Hylkema (Leiden University College) & Stijn Bussels (Art History Leiden & LUCAS)

To register for this lecture, please send a mail to j.j.hylkema@luc.leidenuniv.nl
Image: Abraham Bosse, The Workshop of a Printer (detail), 1642

Global Intellectual History Seminar: “‘Doubts about man’: Apes and global markets in Enlightenment debates” – Lecture by Silvia Sebastiani (EHESS, Paris) – Amsterdam, 31 March 2020

When: 31 March 2020, 16.00-17.30
Where: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal
Abstract: t.b.a.
Biography
Silvia Sebastiani is “maître de conférences” (associate professor) at the École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. She obtained her PhD at the European University Institute with a thesis on race and gender in the Scottish Enlightenment. Her book The Scottish Enlightenment. Race, Gender and the Limits of Progress (2013) was awarded the Istvan Hont prize for the best book in intellectual history of the year. In 2017-2018 she stayed at the Princeton Institute for Advanced Study. Her current research is about Enlightenment debates on slavery and the boundaries between man and apes in the context of empire.
More information here: https://globalintellectualhistory.org/