Call for applications 2020 UCSIA Summer School: ‘Religion, Mobility & Politics’ – DL: 15 March 2020

The UCSIA summer school Religion, Culture & Society focuses on religious change in an international, global context. With globalization touching all aspects of our lives, religion(s) and religious socio-cultural praxis (re-)negotiate their relevance in our societies today.

The UCSIA summer school 2020 is the second edition in the three-year-cycle on “Religion & Mobility”. The central aim is to discuss the ways in which individual or communal mobility influences the local and world religious landscape.

The UCSIA Summer School will take place on 23-30 August 2020 at the University of Antwerp in Belgium.

Find all information here.

VU (R)MA course ‘Knowing by Sensing’

This course teaches students to use the senses and as analytical tools
in academic study, and even in daily life. They will learn to use
different kinds of knowing through sensing and enhance sensory skills,
to use this sensory information analytically, enlarge their sensory
vocabulary and (re)construct sensory objects and (re-)enact sensory
events on an accessible level.
The senses offer scholars intriguing topics that transcend disciplinary,
chronologic and geographic boundaries. But beyond this the senses are
valuable methodological tools, that provide us with different types of
knowledge than text and image alone can provide. In our digital and
visually oriented age of social media and the internet, the senses and
the body are undervalued and underestimated – especially in academia.
Even when scholars study the senses, they are hesitant to engage with
them: they remain the object of study, but aren’t considered informative
in themselves.This course teaches students to include the different senses in the
production of knowledge, to train their sensory gaze, and to be able to
describe sensory phenomena. The course addresses disciplines such as
medicine, medical history, archaeology, (art-)history and non-academic
topics such as gastronomy, art and dance. An inter-disciplinary team of
experts will address the sense of touch, smell, sight, taste, hearing,
synesthesia and even our interoceptive senses (balance, weight, etc.).
It challenges the classical hierarchy of the senses in which only sight
and hearing are considered aesthetic and informative tools. Senses, body
and mind will work together to fundamentally transform the way in which
we know, study and understand.Students will participate in a wide variety of lectures, workshops and
experiments offered by specialists, including visits to the Rijksmuseum
and Oosterdok, and a wine tasting. They will keep track of their
experiences and progress in a multi-sensory ‘sense-log’, and (learn to)
present their research in a multi-sensory presentation.
This course is part of the specialist Master Track in Medical and Health
Humanities. Students who wish to complete the full track are also
required to take the course Introduction to Medical and Health
Humanities (Block 4), Objects of Knowledge (Block 5) and Research
Seminar: Medicine in Society (Block 5). It is also possible to take just
one, two, or three courses.

Find all information here: https://masters.vu.nl/en/programmes/history-medical-and-health-
humanities

CFP: Trajecta Congres 2020 – Religie en revolutie. De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen (DL: 15 February 2020)

English follows Dutch

CALL FOR PAPERS TRAJECTA CONGRES 2020

Religie en revolutie. De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen

De jaren zestig worden in de historiografie en de publieke herinnering gezien als een periode van grote maatschappelijke veranderingen. Dit geldt in het bijzonder voor religiegeschiedenis, waar niemand rond begrippen als ‘ontzuiling’, ‘ontkerkelijking’, ‘seksuele revolutie’, ‘democratisering’ en ‘secularisering’ heen kan. In bijna alle recente Nederlandse en Belgische debatten over politieke identiteit en publieke moraal speelt deze periode dan ook een majeure rol. De verwerking van de “erfenis van de jaren zestig” in wetenschappelijk onderzoek is evenwel nog maar nauwelijks begonnen. Studies over religie in die periode zijn vaak onvoldoende verbonden met sociale, politieke en culturele geschiedenissen over de jaren zestig, en omgekeerd. Het religieuze erfgoed van die periode is bovendien vaak onbekend en onbemind.

Terwijl de – ook historiografische – beeldvorming de “jaren zestig” sterk koppelt aan ontkerkelijking en secularisering, loont het de moeite om na te gaan hoe het nu werkelijk met kerk, geloof en religie ervoor stond in deze periode. Is dit de fase waarin de grote neergang zich inzette? En zo ja, hoe kunnen we die neergang als historici documenteren en begrijpen? Gingen hier de sporen van nationale identiteit, publieke moraal en christendom uiteen, en in hoeverre is hierbij sprake van verschil tussen Nederland en België? Of loont het de moeite om de vraagstelling juist om te draaien: waar en hoe manifesteerde religie zich in deze periode van grote maatschappelijke transities? Welke nieuwe vormen van religieus engagement deden zich voor? Hoe duidden Belgische en Nederlandse tijdgenoten van de “jaren zestig” zelf de religieuze uitdagingen en ontwikkelingen, het idee van secularisering en de zoektocht naar een samenbindende publieke moraal? In welke mate was de periode van verandering ook een periode van behoud?

Het Trajecta Congres wil komen tot een herijking van de religiegeschiedenis van de jaren zestig en nodigt daarom zowel senior als junior wetenschappers uit om voorstellen in te dienen voor papers rond de volgende themavelden:

Religie en publiek domein

 • Debatten over nationale identiteit, publieke moraal en religie
 • Religieuze verwerking van ‘Auschwitz’
 • Secularisatievertogen en -agenda’s
 • Progressieve theologie en praktijken
 • Impact op onze huidige nationale identiteiten

Globalisering en migratie

 • Migratie en religie (islam, hindoeïsme)
 • Opkomst van nieuwe religieuze groepen (evangelicals, grefo’s, refozuil, boeddhisme, ‘oosterse religies’, lekenbewegingen, charismatische vernieuwing)
 • Transnationale religieuze verbanden in de Benelux en Europa
 • Ontwikkelingswerk naast/na missie/zending

Religie en politiek

 • Religie en de seksuele revolutie
 • Gender en feminisering van religie
 • Koude Oorlog en religieus engagement
 • Rol van Amerika en Amerikaanse cultuur in religie en secularisering
 • De Staat Israël en de joods-christelijke dialoog

Erfgoed en verbeelding van de jaren zestig

 • De religieuze ‘jaren zestig’ in egodocumenten
 • Tv, film, media en religie
 • Magie, amuletten en volksdevotie
 • Religie en ruimtelijkheid: suburbs, steden, platteland
 • Bronnen en actoren van behoud
 • Religieuze materiële cultuur: relieken van de jaren zestig

De organisatie verwelkomt in het bijzonder papers en panels met een interreligieuze en interdisciplinaire insteek. Een selectie van papers zal na peer review gepubliceerd worden in een speciaal themanummer van het tijdschrift Trajecta.

Eveneens is het voor promovendi en RMA-studenten mogelijk om een voorstel voor een posterpresentatie in te dienen over (lopend) religiehistorisch onderzoek.

De voertaal op het congres is Nederlands, maar Engelstalige bijdragen zijn hartelijk welkom. Het congres zal plaatsvinden op 11 en 12 juni 2020 te Ossendrecht. Dit congres vindt mede plaats in voorbereiding op een tentoonstelling over de jaren zestig in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht, dat ook partner is bij dit Trajecta Congres.

Abstracts en voorstellen kunnen worden opgestuurd naar Koos-jan de Jager > j.j.de.jager@vu.nl. De deadline voor deze abstracts is 15 februari 2020. Voorstellen moeten een titel en een samenvatting van 250 woorden bevatten evenals naam, e-mailadres en affiliatie van de auteur. De selectie zal uiterlijk op 1 maart 2020 worden bekendgemaakt.

 

 

CALL FOR PAPERS TRAJECTA CONFERENCE 2020

 

Religion and revolution The “sixties” and the history of religion in the Low Countries

 

In historiography and in the public eye the ‘sixties’ are taken as a period of massive social change. This is especially true for the religious history. Nobody can escape the terms of ‘depillarization’, ‘unchurching’, ‘sexual revolution’, ‘democratization’ and ‘secularization’. In most recent Dutch and Belgian debates about political identity and public morality the sixties play a dominant part.

However, digesting the “legacy of the sixties” in academic research has hardly begun. Studies on religion in this decade often miss a clear connection with the social, political and cultural histories of the ‘sixties’ and vice versa. Its religious heritage has gone unnoticed and is under-appreciated.

 

While empty churches and secularization dominate the – historiographical – image of the “sixties”, it would be rewarding to re-examine the dynamics of church, faith, and religion in this period. Was this truly the phase of rapid decline? If so, how should historians document and understand this implosion? Did the tracks of national identity, public morality and Christianity start to diverge, and were these processes similar or different in Belgium and the Netherlands? What would happen when we turn the questions upside down: where and how did religion manifest itself during these seismic social transitions? Which new shapes of religious engagement emerged? How did the Belgian and Dutch “sixties” contemporaries interpret the religious challenges en developments, the idea of secularization and the search for a unifying public morality? Was this period of change also a time of conservation?

 

Trajecta is an academic peer-reviewed journal on religion, culture and society in the Low Countries. This annual conference seeks to reassess the religious history of the ‘sixties’ and invites senior and junior researchers to submit proposals for the following themes:

 

Religion and the public domain

 • Debates about national identity, public morality and religion
 • Religious coping with “Auschwitz”
 • Narratives and agendas of secularization
 • Progressive theology and practices
 • Impact on current national identities

 

Globalization and migration

 • Migration and religion (Islam, Hinduism)
 • Rise of new religious groups (evangelicals, Calvinist-pietist movements, Buddhism, ‘Eastern religions’, lay movements, charismatic renewal)
 • Transnational religious connections in the Benelux and Europe
 • Development work alongside/after missions

 

Religion and politics

 • Religion and the sexual revolution
 • Gender and feminization of religion
 • Cold War and religious engagement
 • The role of the USA and North-American culture in religions and secularization
 • The state of Israël and Jewish-Christian Dialogue

 

Heritage and imagination of the “sixties”

 • The religious “sixties” in ego documents
 • Tv, film, media and religion
 • Magic, amulets and folk religion
 • Religion and space: suburbs, urbanization, country side
 • Sources and actors of preserving tradition

Religious material culture: relics of the sixties

 

The organizers particularly welcome proposals and panels with interreligious and interdisciplinary combinations. A selection of the papers will be published in a special issue of Trajecta after peer review.

 

PhD and research MA students are invited to submit poster presentations about (current) research projects in religious history.

 

The main language will be Dutch, but English presentations are more than welcome. The conference takes place on June 11 and 12, 2020 in Ossendrecht and functions in the preparation of a future exhibit on the sixties in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht, one of the partner organizations of this conference.

 

Abstracts and proposals can be sent to Koos-jan de Jager > j.j.de.jager@vu.nl. The deadline for abstracts is 15 February 2020. Proposals should have a clear title and summary of 250 words as well as your name, e-mail address and institutional affiliation. The selection will be announced by 1 March 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural History – New Editors Sought

General Editor

The journal Cultural History is seeking to appoint one new general editor to its board, and is especially interested in a scholar specializing in Central or Eastern Europe during the modern/late modern period. Historians as well as contextually oriented scholars in literary studies, cultural studies, art history, and related fields are welcome to apply. 

Cultural History, the peer-reviewed journal of the International Society for Cultural History (ISCH), welcomes high-quality submissions from any discipline that bring contemporary cultural theories and methodologies to bear on the study of the past, regardless of historical or geographical focus. The journal also invites articles that reflect on the ways in which more practical environments such as museums and the heritage industry engage with current debates in cultural history. Cultural History is published by the Edinburgh University Press.

To apply please send a cv and statement of interest to Christopher Forth, cforth@ku.edu, no later than the 15th of December 2019. Final decisions are subject to ISCH approval.

 

Reviews editor

Cultural History is seeking to appoint one new reviews editor to its board. Responsibilities include soliciting and managing book reviews and working with the editor in chief. Historians as well as contextually-oriented scholars in literary studies, cultural studies, art history, and related fields are welcome to apply.

 

Cultural History, the peer-reviewed journal of the International Society for Cultural History (ISCH), welcomes high-quality submissions from any discipline that bring contemporary cultural theories and methodologies to bear on the study of the past, regardless of historical or geographical focus. The journal also invites articles that reflect on the ways in which more practical environments such as museums and the heritage industry engage with current debates in cultural history. Cultural History is published by the Edinburgh University Press.

 

To apply please send a cv and statement of interest to Christopher Forth, cforth@ku.edu, no later than the 15th of December 2019. Final decisions are subject to ISCH approval.

CFP: RSPH 2020 Spring Conference “Work in progress: power and politics from a historical perspective” – 23-24 April 2020

 RSPH 2020 Spring Conference
“Work in progress: power and politics from a historical perspective”
When
23-24 April 2020
Where
Utrecht University
Why
Present your research and build your network.
What
This two-day conference, organized by the Research School Political History, offers all PhD candidates and research master students working on the history of power and politics a platform to present their research to fellow PhDs and senior researchers from Dutch and Flemish universities. The scope of the conference is deliberately broad in order to transcend the boundaries of periods, methods, and institutional affiliations. Two keynotes will address methodological and disciplinary problems.
Participants will give a ten-minute presentation on a particular aspect of their work. In this way, they will be able to highlight a more specific topic, concept, question or source type they have been working on or a specific problem they are struggling with, as opposed to outlining their entire research project. This will provide the panel sessions with ample time and opportunity both for specific feedback and for general discussion. Moreover, during the conference participants will take part in workshops that aim to improve valuable skill sets in areas like specific research methods, academic writing, and the presentation of work in progress.
During the first evening of the conference, the RSPH-PhD council will organize a social event, which will provide an opportunity to continue discussions and to foster informal contacts between historians in diverse stages of their research and career.
We will conclude the two-day conference with a session on the meaning and challenges of writing a book for a wider audience. This part of the program (which will be in Dutch) intends to give a glimpse into the opportunities of publishing your dissertation and into your career after you have submitted your dissertation.
Who
This conference aims at the participation of all PhDs in the RSPH; we also welcome abstracts on topics related to the history of power and politics from research master students and PhD researchers of all levels and research schools. We encourage submissions from researchers working on:
 Politics and the media
 Politics and arts
 Politics and religion
 Politics and the military
 Politics and gender
 Politics and institutions
 Politics and ideologies
 Politics and biography
Application
PhD candidates: panel proposals and individual proposals
Individual proposals should include a short description of your project in general and the problem that will be highlighted in the presentation (max. 300 words) and a short bio which includes your institutional affiliation (max. 150 words).
Panel proposals should include a general description of the theme of the panel (max. 250 words), a bio of each presenter incl. institutional affiliations (max. 150 words) and an abstract for each presenter (max. 300 words).
First year PhD candidates can opt for a poster presentation (see below for instructions).
Research master students and first year PhD candidates
Proposals for poster presentations should include an abstract of the project (max. 300 words), and your institutional affiliation.
All proposals should be submitted electronically in Word format to the organizing committee: rsphspringconference@gmail.com and bureau@onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl and should include last name and first name in the subject line. For questions, please contact rsphspringconference@gmail.com.
The deadline for all proposal submissions is extended to the: 9th of December, 2019
All applicants will be informed no later than February 3rd, 2020.
ECTS
 PhD researchers who attend the conference and participate in the workshops will obtain 1 ECTS.
 PhDs researchers who present their project will obtain 2 ECTS.
 Research master students who attend the conference will obtain 1 ECTS.
 Research master students who present a poster will obtain 2 ECTS.
Please Note: if you are not a member of the research school political history you will be kindly asked to pay a fee of € 75,-, including lunch, dinner, coffee and tea.

Call for Apllicants: PhD researchers European University Institute in Florence – DL: 31 January 2020

Doctoral Programme in History and Civilization

The Department of History and Civilization encourages our Ph.D. researchers to think beyond boundaries, offering them exceptional opportunities to study global connections within early modern and modern European history. Each of our researchers works closely with both a supervisor and a second reader in the department. The careful and expert supervision that we provide gives researchers the necessary support for their research, as well as confidence to work independently, to shape their research, and to develop their careers. Our Department encourages a culture of conversation among researchers and faculty. Professors and researchers work together to develop ideas and each year, we invite experts from around the world in numerous fields to visit our department to discuss their research. Their presence offers our researchers remarkable possibilities to interact with a range of experts in their different fields. It encourages Ph.D. researchers both to increase their understanding of their own topics as well as to join scholarly networks, as they learn to develop and discuss their work.

More information can be found via the following links:

HEC PhD programme: https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme

EUI PhD programme: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

Applications deadline: 31 January 2020

NWO Synergy Conference 2020: Changing Societies – 6 February 2020, Hilversum

On 6 February 2020 researchers, directors, policy makers and professionals from societal organisations involved in SSH research will meet during this thought-provoking and inspiring conference ‘Changing Societies’. Find all information here.

Our world is changing constantly. This affects the Social Sciences and Humanities in many different ways: the main societal issues we focus on, the availability of funding, but also the way research is done and valued. At the same time is the world influences by the knowledge and innovation that comes from SSH-research. This reciprocity between science and society will be our main theme this year.

NWO-SSH aims with this conference to establish good connections between the different disciplines and researchers within the SSH domain and between science and society. Such connections will strengthen the position of the Social Sciences and Humanities within the Netherlands and beyond.

We hope to meet you on 6 February!

On behalf of the domain board
Wim van den Doel
Chair NWO Domain Social Sciences and Humanities

Global Intellectual History Seminar: “‘Doubts about man’: Apes and global markets in Enlightenment debates” – Lecture by Silvia Sebastiani (EHESS, Paris) – Amsterdam, 31 March 2020

When: 31 March 2020, 16.00-17.30
Where: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal
Abstract: t.b.a.
Biography
Silvia Sebastiani is “maître de conférences” (associate professor) at the École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. She obtained her PhD at the European University Institute with a thesis on race and gender in the Scottish Enlightenment. Her book The Scottish Enlightenment. Race, Gender and the Limits of Progress (2013) was awarded the Istvan Hont prize for the best book in intellectual history of the year. In 2017-2018 she stayed at the Princeton Institute for Advanced Study. Her current research is about Enlightenment debates on slavery and the boundaries between man and apes in the context of empire.
More information here: https://globalintellectualhistory.org/

Conference ‘Blasphemy and Violence. Interdependencies since 1760’ – Ghent (Belgium), 5 March 2020

Conference ‘Blasphemy and Violence. Interdependencies since 1760’ – 5 March 2020 – Ghent (Belgium)

 

On the 5th of March 2020, Liberas (Ghent, Belgium), in conjunction with the School of History, Religion and Philosophy at Oxford Brookes University (Oxford, United Kingdom) and the Leibniz Institute of European History (Mainz, Germany), organises an international colloquium devoted to the interdependency between blasphemy and violence in modern history. This international colloquium offers a much-needed analysis of a subject that historians have largely neglected, yet holds great relevance for contemporary society. Both young and established scholars will focus on specific incidents of blasphemy and sacrilege in Europe and the Arab world – a landmark case or a series of little-known micro studies –, examine its relationship with violence and discuss the legal background and context surrounding each incident. Drawing on a variety of chronological and geographical contexts, the colloquium will probe the phenomenon of blasphemy and its link to violence from different angles. All presentations will be given in English. The eve preceding the conference (4 March), internationally renowned expert Alain Cabantous will give a keynote lecture in French on blasphemy and sacrilege during the French Revolution.

 

For further information and the full programme, see http://www.blasphemyviolence2020.be/

 

There is no registration fee. If you wish to attend, please register via mail: inschrijven@liberas.eu. Please indicate in your mail whether you will attend the keynote lecture (in French) on Wednesday evening and/or the conference on Thursday.