Jaarverslag en visitatierapport Huizinga Instituut

Het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis is de belangrijkste Nederlandse aanbieder van  onderwijs aan promovendi en aan de voorhoede van de researchmaster studenten in het veld. 

Bovendien ziet het Huizinga Instituut het als één van haar kerntaken om een onderzoeksklimaat te creëren en ondersteunen, in het kader waarvan zij congressen en symposia organiseert en verscheidene werkgroepen ondersteunt.

Visitatie 2018

In 2018 is het onderzoek van het facultaire onderzoeksinstituut Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR) gevisiteerd volgens het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP). De landelijke onderzoekscholen met penvoerderschap FGw-UvA zijn gevisiteerd als onderdeel van deze visitatie, conform het SEP en op basis van het door het DLG d.d. 7 april 2017 opgestelde ‘Format gezamenlijke Terms of Reference visitatie landelijke onderzoekscholen’. De FGw-UvA was tot 1 januari 2019 penvoerder van het Huizinga Instituut. Deze landelijke onderzoekschool is beoordeeld door de commissie die de FGw-research schools Amsterdam School of Historical Studies (ASH), Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) en Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) heeft gevisiteerd.