Huizinga Instituut Mission Statement

Cultuurgeschiedenis is een brede, inclusieve en dynamische discipline, waarin voortdurend nieuwe specialismen ontwikkeld worden. Cultuurgeschiedenis onderscheidt zich van de aanpalende historische specialismen door haar focus op cultuur (de productie en disseminatie van denkbeelden, levensstijlen, kunsten, literatuur en kennis) en op het bronnenmateriaal in diverse media (tekst, beeld, performativiteit) dat dit onderwerp historisch documenteert. Daarnaast onderscheidt cultuurgeschiedenis zich van culturele studies in bredere zin door haar historiciteit: de focus op historische dynamiek en processen van verandering, interactie en disseminatie. Binnen die afbakening heeft cultuurgeschiedenis, gegeven het brede en centrale karakter van cultuur en geschiedenis, raakvlakken met talrijke andere mens- en sociaal-wetenschappelijke disciplines, en is daarom een bij uitstek interdisciplinair wetenschapsgebied. Dientengevolge worden er binnen de cultuurgeschiedenis voortdurend nieuwe benaderingen, aandachtspunten en specialismen ontwikkeld. Gegeven het belang van cultuur voor groepsvorming en identiteits-articulaties neemt de identiteitsgeschiedenis binnen dat spectrum een belangrijke plaats in; om diezelfde reden heeft de cultuurgeschiedenis hier te lande sinds Johan Huizinga een krachtige wetenschapstraditie voor wat betreft de eigen cultuur van de Nederlanden en het Nederlandse taalgebied (ook overzee) en een belangrijke outreach naar een Nederlandstalig publiek, zowel wetenschappelijk als populariserend.

Het Huizinga Instituut bevordert de studie van de cultuur in zijn historische manifestaties en dynamiek en vanuit een variëteit aan complementaire perspectieven. Het Huizinga Instituut fungeert als landelijk onderzoeksnetwerk voor Cultuurgeschiedenis, en organiseert cursussen en onderwijs voor Research Masters studenten and PhD kandidaten in dit vakgebied.

De belangrijkste uitgangspunten zijn historiciteit en interdisciplinariteit.

Op het moment kent het onderzoek binnen het Huizinga Instituut speerpunten als:

 • cultureel nationalisme;
 • herinnering, erfgoed en identiteit;
 • wetenschapsgeschiedenis;
 • begripsgeschiedenis, geschiedenis van de politieke cultuur, en religieuze ontmoetingen.

Het Huizinga Instituut ondersteunt en bevordert academische gedachtewisseling op al deze terreinen van onderzoek. In de voorbije jaren heeft het Huizinga Instituut onderwijs verzorgd en initiatieven gesteund op de volgende terreinen:

Cultureel nationalisme, o.a.:

 • cultuurtransfer
 • culturele ‘golden ages’
 • identiteit in literatuur

Herinnering, erfgoed en identiteit, o.a.:

 • sociaal vergeten
 • omstreden erfgoed
 • mediageschiedenis
 • dynamiek van de literaire canon
 • geschiedenis van de emoties

De geschiedenis van de wetenschap en de geesteswetenschappen, o.a.:

 • circulatie van kennis
 • boekgeschiedenis

Begripsgeschiedenis, geschiedenis van de politieke cultuur, en van religieuze ontmoetingen, o.a.:

 • periodisering
 • canon
 • culturele ordening en dynamiek