Select Page

New approaches to European Women’s Writing (NEWW)

Het doel van deze projectgroep is het bijeenbrengen van onderzoekers die zich bezighouden met vrouwelijke auteurs vóór ca. 1900: hun positie (als categorie en individueel), hun publicaties en de receptie daarvan. Het gaat om schrijfsters uit de diverse landen van Europa, met name diegenen onder hen die ook internationaal actief waren en/of erkenning vonden. Het onderzoek naar deze vrouwen en hun (soms internationale) dialoog met lezers en lezeressen kan plaatsvinden binnen het virtuele kader van een online databank. Door de (op dit moment) ca. 6.000 schrijfsters in één tool te documenteren, wordt onderlinge vergelijking mogelijk. Binnen deze gemeenschappelijke ‘werkplek’ kan het onderzoek plaatsvinden vanuit verschillende invalshoeken – temeer omdat vanuit de records per auteur – indien mogelijk – hyperlinks zijn/worden aangelegd naar projecten die zich richten op één schrijfster/groep schrijfsters.

Zo loopt er binnen het Hygens ING ook een project met focus op Belle van Zuylen. Hier gaat het om de ontsluiting van de correspondentie van Belle van Zuylen: zij was een groot lezeres en gaf ook veel commentaar op werk van vrouwelijke voorgangers en tijdgenoten.

Deze projectgroep is onderdeel van het internationale samenwerkingsproject, eveneens getiteld “New approaches to European Women’s Writing”, dat in het leven is geroepen dankzij de ondersteuning van NWO (een internationaliseringsproject (2007-2010). Sinds oktober 2009 zijn de werkzaamheden voortgezet met Europese financiering en als een internationale samenwerking:

  • 2009-2013: COST Action IS0901 “Women Writers in History” – meer informatie hier.
  • 2013-2014: CLARIN-NL COBWWWEB (Connections Between Women and Writings Within European Borders): een eerste poging om vanuit de NEWW database connecties aan te leggen met andere, kleinere, bestaande databases betreffende vrouwelijke auteurs – in dit geval in Zweden, Servië, Zwitserland.
  • 2013-2016: HERA project Travelling TexTs 1790-1914: Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe, in samenwerking met collega’s in het VK, Noorwegen, Finland, Slovenië – meer informatie hier. In het kader van dit project zijn  onder de titel “Omdat ik iets te zeggen had” tentoonstellingen georganiseerd over Nederlandse schrijfsters (i.s.m. het Literatuurmuseum, Den Haag), Haarlemse schrijfsters (i.s.m. met Het Noord-Hollands Archief),”feministische” Nederlandse schrijfsters (i.s.m. Atria) en Utrechtse schrijfsters (i.s.m. met de Centrale Bibliotheek Utrecht). Dit leidde ook tot een bijdrage aan literatuurmuseum.nl: http://literatuurmuseum.nl/verhalen/schrijfster-zijn-in-de-19e-eeuw/omdat-ik-iets-te-zeggen-had.
  • In 2017 is de DARIAH Working Group ‘Women Writers in History’ opgericht.
  • In 2018 zijn in het kader van een DANS “Klein Data Project” (KDP ‘Dutch Women Authors and their Dutch Readers (until 1900)’), de data betreffende Nederlandse schrijfsters (ca 850 [tot vroege 20e eeuw]) opgeschoond en gecontroleerd, en vervolgens ook opgeslagen in EASY. Het KDP werd afgesloten met een DANS-colloquium: https://dans.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/researching-women2019s-authorship-een-dans-colloquium.
  • Bij uitgeverij Koninklijke Brill is de werkgroep de volgende serie begonnen: Women Writers in History.
  • Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel met het oog op verkrijgen van nieuwe Europese financiering.
  • De projectgroep organiseert voor haar leden, voor de buitenlandse deelnemers in dit project en voor andere belangstellenden minimaal een keer per jaar een studiedag met lezingen. Deze vindt plaats in de maand november: de zogenaamde NEWW-November-Meeting.
  • Vanuit de DARIAH Working Group NEWW en COST-WWIH wordt ook jaarlijks minstens één internationaal congres georganiseerd. Zo zal in maart 2020 een congres worden gehouden in Göteborg: RETHINKING INTIMACY IN WOMEN’S READING AND WRITING AT THE PERIPHERIES OF EUROPE (EXPLORATORY WORKSHOP).

Co-chairs van de DARIAH Working Group zijn Amelia Sanz (Complutense Universiteit Madrid) en Marie Nedregotten Sørbø (Volda University College, Noorwegen)

De Huizinga-projectgroep wordt gecoördineerd door Suzan van Dijk.