Select Page

History and Philosophy of Science

De werkgroep wetenschapsgeschiedenis is op 21 januari 2004 tijdens een bijeenkomst van Nederlandse en Belgische wetenschapshistorici ingesteld op initiatief van Lissa Roberts en Bert Theunissen. Behalve leden van het Huizinga Instituut telt de werkgroep tevens leden van andere onderzoekscholen, i.c. WTMC en het Agricola-Instituut. De werkgroep is ondergebracht bij Gewina, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. Gewina organiseert tweejaarlijks de Woudschotenconferentie, met telkens een thema dat het werk van een bestaand of beoogd groot onderzoeksprogramma weerspiegelt. Klik hier voor een overzicht van de resultaten ervan.

De werkgroep heeft als doel:

  • het formuleren van een gezamenlijk onderzoeksprogramma wetenschapsgeschiedenis, waaraan alle professionele wetenschapshistorici kunnen deelnemen;
  • het stimuleren van de samenwerking tussen wetenschapshistorici in Nederland en België, onder meer door het organiseren van workshops en symposia n.a.v. het onderzoeksprogramma;
  • het vinden van een financieringsbasis voor het programma.

De bijeenkomsten van de werkgroep tot nu toe hebben o.a. geresulteerd in de formulering van een programma met de titel The Low Countries as a historical laboratory, a research programme on the circulation of scientific knowledge and practices, 1600-2000. De opzet van dit programma is in november 2004 gepresenteerd op de eerste vergadering van de nieuw opgerichte European Society for the History of Science.

Deze werkgroep wordt binnenkort samengevoegd met de werkgroep HHH – History, Health, Healing.