Promovendisymposium voorjaar 2012

Bestemd voor: Promovendi
Urenbelasting: 1 ECTS (met eigen presentatie  3 ECTS)
Data: maandag 16 en dinsdag 17 april 2012
Locatie: Hampshire Hotel ’t Hof van Gelre in Lochem
Kosten (niet-leden): tweedaags arrangement € 150,00
Registratie

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverseuniversiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook welkom om deel te nemen, maar aan hen kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Programma

Klik hier voor het programma voor het promovendisymposium.

Wegens de verbouwing van het Woodbrookershuis vindt het symposium niet in Barchem plaats. Als alternatief is gekozen voor  Hampshire Hotel ’t Hof van Gelre in Lochem.

Hampshire Hotel – ‘t Hof van Gelre
Nieuweweg 38
7241 EW Lochem

Werkgroep (Auto)biografie

Datum: Vrijdag 20 januari 2012
Locatie: Bungehuis, Zaal 1.01  (UvA) Spuistraat 210 Amsterdam
Organisatie: Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut
Tijd: 14.00 – 17.00

Lezingen

14.00 – 15.00
Rena Fuks-Mansfeld
“A new project: A data base of Yiddish letters in the International Institute of Social History”.
Zie voor meer informatie: www.iisg.nl/collections/yiddish/

15.00-15.30 pauze

Timothy Ashplant
“Railwaymen’s autobiographies”.
Dit project omvat de analyse van 220 autobiografieën geschre­ven door Engelse spoorweg-werkers. Hoe passen deze teksten in het brede­re genre van de “working-class autobiography”? Wat was de aard van deze `niche publishing market’?

16.30 borrel

Werkgroep oral history – Het levensverhalenlab van de Universiteit van Twente.

Datum: 30 maart 2012
Locatie: Universiteitsbibliotheek – Potgieterzaal, Singel 425, Amsterdam
Tijd: 14.00 – 17.00, afsluitend borrel
Sprekers: Anneke Sools, Gerben Westerhof en Ernst Bohlmeier (tbc) allen van de Universiteit van Twente.

Thema
Het breukvlak van psychologie en oral history, zoals daar in het levensverhalenlab in Twente mee wordt omgegaan. Alle drie de sprekers zijn betrokken geweest bij de oprichting hiervan.

Werkgroep oral history – Croatian memories

Date: November 4, 2011
Time: 15.00 – 17.30 o’clock, followed by drinks
Venue: Room 5.60, PC Hoofthuis, Spuistraat 134 Amsterdam
Organized by: prof. dr. Selma Leydesdorff (The Dutch Oral History Society)

On November 4, The Dutch Oral History Society will organize a special event with a presentation by the international group working on life stories on experiences of war in former Yugoslavia (Crome). Till now the group has mainly interviewed in Croatia.

We are delighted to meet the Croatian Researchers and their Dutch partners to discuss the advanced technologies they are experimenting with during the first part of the meeting. After a short break we intend to discuss the oral history methodology they are using, analyzing the kind of historical knowledge they produce.

Atelier Pierre Bourdieu en Michel de Certeau: een confrontatie

Docent: dr. André van der Velden (UU) en drs. Edwin Praat
Locatie: zaal wordt nog bekend gemaakt
Bestemd voor: promovendi en gevorderde RMA-studenten
Urenbelasting: 1 ECTS
Datum: 24 februari 2012
Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten (niet-leden): €50

Menig cultuurhistoricus putte de afgelopen decennia in theoretisch en methodologisch opzicht inspiratie uit het werk van de Franse structuralisten en poststructuralisten. Twee denkers uit deze intellectuele stroming die bijzonder veel navolging kregen, waren de cultuursocioloog Pierre Bourdieu en de filosoof en historicus Michel de Certeau. De bedoeling van het atelier is om de door deze twee denkers ontwikkelde analysemethoden met elkaar te confronteren en aan de hand daarvan uit te vinden welke specifieke mogelijkheden en beperkingen ze met zich meebrengen als je ze toepast in de cultuurhistorische onderzoekspraktijk. Grosso modo moet dit vergelijkend warenonderzoek gestalte krijgen door eerst een aantal teksten van Bourdieu en De Certeau te bediscussiëren en vervolgens in gesprek te treden met enkele promovendi die een korte presentatie zullen geven over hun eigen, op Bourdieu of De Certeau geïnspireerde onderzoeksprojecten.

Promovendisymposium najaar 2011

Bestemd voor: Promovendi
Urenbelasting: 1 ECTS (met eigen presentatie  3 ECTS)
Data: 6 en 7 oktober 2011
Locatie: Barchem
Kosten (niet-leden): tweedaags arrangement € 150,00

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook welkom om deel te nemen, maar aan hen kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Programma najaar 2011

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

De Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) geeft een brede oriëntatie op het vakgebied. Promovendi nemen nader kennis van belangrijke historiografische ontwikkelingen en actuele discussies en kunnen zich voorts oriënteren op verschillende ‘ingangen’ in het cultuurhistorische onderzoek. Aan het eind van de basiscursus schrijven de promovendi een paper aansluitend bij een van de acht behandelde perspectieven. Tot slot komen de promovendi nog een dag bij elkaar om de papers onderling te bespreken. Zo hopen we te bereiken dat de cursus zorgt voor kennisverbreding, methodologische bezinning en deelname aan het lopende wetenschappelijke debat.

Het programma van de CCO 2011-2012 is als volgt:

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek
I. Introductie
Utrecht, 25-26 januari 201210.00-17.00o.l.v. Inger Leemans (VU) en Eric Jorink (Huygens ING)
II. Cultuurgeschiedenis in perspectief en debat
Amsterdam, 8 februari 201210.00-12.30Historische cultuur en herinneringscultuur (Maria Grever)
13.15-15.45Geschiedenis van de Humaniora (docent Rens Bod)
Amsterdam, 29 februari 201210.00-12.30Literary studies (Thomas Vaessens)
13.15-15.45Wetenschaps-en medische geschiedenis (Floris Cohen en Eddy Houwaart)
Amsterdam, 21 maart 201210.00-12.30Religiegeschiedenis (Joke Spaans)
13.15-15.45Gendergeschiedenis (Kristine Steenbergh en Anna Tijsseling)
Amsterdam, 18 april 201210.00-12.30Kunstgeschiedenis en visuele cultuur (Arno Witte)
13.15-15.45Politieke cultuur en begripsgeschiedenis (Hanco Jürgens)
III. PaperDeadline: 9 mei 2012
IV. Afsluitende bijeenkomst
Utrecht, 6 juni 201210.00-17.00o.l.v. Anne Hilde van Baal (Huizinga Instituut)

Cursus – Het houden van een mondelinge presentatie

Cursus ‘Het houden van een mondelinge presentatie’

Docenten: Mascha Furth en Anneruth Wibaut
Bestemd voor: promovendi in het 3e jaar van hun opleiding die een lezing geven tijdens het promovendi-symposium in Barchem
Urenbelasting: 1 ECTS
Data: 5, 12 en 26 september 2011
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Bungehuis, zaal 101, Spuistraat 210, Amsterdam. Let op: 12 september Universiteitsbibliotheek – Vondelzaal, Singel, 425 Amsterdam
Aanmelding: promovendi die een presentatie houden tijdens de promovendi-symposia zijn daarmee aangemeld voor deze cursus. Aanmelding door anderen is niet mogelijk.
Kosten (niet-leden): € 675

Opbouw cursus

De cursus ‘Het houden van een mondelinge presentatie’ dient als voorbereiding voor promovendi van het Huizinga Instituut die een presentatie moeten geven van hun onderzoek tijdens het promovendi-symposium in Barchem. Er is gekozen voor een geconcentreerde cursusvorm, en daarmee voor drie bijeenkomsten van een hele dag. Tijdens de eerste bijeenkomst houden de promovendi een korte presentatie waarmee ze hun onderzoek introduceren. Tijdens latere presentaties zal worden ingegaan op aspecten van de onderzoeksonderwerpen.

Werkvormen

De presentaties zullen eventueel op video worden opgenomen en daarna worden teruggekeken. De presentaties worden becommentarieerd door de docent en mede-promovendi. Als achtergrondinformatie wordt literatuur opgegeven die zelfstandig gelezen kan worden. Er wordt groepsgewijs en individueel geoefend. De groepsoefeningen omvatten:

 • Spraak- en ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Oefeningen voor houding en gebaar
 • Oefeningen voor pakkende begin- en slotzinnen en/of –gebaren
 • Oefeningen om de fantasie en het vermogen tot beeldend spreken te stimuleren
 • Oefeningen om betrokken te zijn bij het publiek en om de mate van tegenwoordigheid van geest te vergroten
 • Werken met een spreekschema
 • Omzetten van schrijf- in spreektaal

Hoe een wetenschappelijk werk te recenseren?

prof. dr. Floris Cohen (UU)

Bestemd voor: promovendi en gevorderde RMA-studenten
Urenbelasting: 1 ECTS
Datum: 15 maart 2012
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Universiteitsbibliotheek – Potgieterzaal. Singel 425, Amsterdam
Kosten (niet-leden): € 50
Maximum aantal deelnemers: 10

Het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk hoort bij de taken van een academicus. Het gaat daarbij enerzijds om het beoordelen van de waarde van een studie voor het vak. Anderzijds worden vakgenoten erdoor op de hoogte gesteld van een nieuwe publicatie. Vroeger was het usance dat vooral hoogleraren de recensies in vaktijdschriften voor hun rekening namen. Tegenwoordig wordt dit ook vaak aan promovendi gevraagd. Een recensie kan een boek maken of breken, en alleen al daarom is het van belang dat een recensent zich bezint op de eisen en voorwaarden van de kritiek.

Voor het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk bestaan geen vaste richtlijnen. Anders dan bij het schrijven van literaire kritieken gaat het bij het recenseren van vakliteratuur niet om esthetische oordelen en smaak. Toch is er ook in de wetenschap een duidelijk verschil tussen aanvaardbare en onaanvaardbare recensies. In dit atelier komen vragen aan de orde als ‘Wat zijn maatstaven voor een goede recensie?’ ‘Vergt het recenseren van een wetenschappelijk boek een speciale manier van lezen?’ ‘Hoe maak ik een samenvatting die recht doet aan het boek?’ ‘Hoe blijf ik een academische toonzetting houden als een boek werkelijk niets voorstelt?’ ‘Kan ik het boek van een vriend recenseren?’ ‘Hoe bespreek ik een congresbundel of een andere publicatie waaraan meerdere auteurs hebben meegewerkt?’

Tijdschriften en kranten leggen sterke beperkingen op aan recensies. Gewoonlijk staan kranten niet meer dan 500 woorden toe, terwijl ook vaktijdschriften meestal slechts 1000 woorden reserveren (alleen voor recensie-artikelen meer, maar dan bespreekt de recensent vaak enige onderling samenhangende boeken.) Wat moet er nu op zijn minst in een recensie komen te staan, als er maar zo weinig ruimte beschikbaar wordt gesteld? Aan de hand van recensies uit diverse vakgebieden van de geesteswetenschappen zullen tijdens het atelier in onderlinge wisselwerking richtlijnen en voorwaarden worden opgesteld.

Opdracht

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij van tevoren een recensie schrijft, die tijdens het atelier wordt besproken. De recensies worden tijdig aan iedereen doorgestuurd, zodat iedereen elkaars recensie kan lezen. Om de bespreking te vergemakkelijken, is gekozen voor een recensie van een boek met opstellen die voor letterkundigen, historici en kunsthistorici interessant zijn:

Marita Mathijsen (ed.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst.
Amsterdam University Press, 2011;
ISBN 978.90.8964.306.3.

NB: je moet dit boek zelf lenen in de bibliotheek of aanschaffen.

De omvang van de recensie is 750 woorden. De taal is naar wens Nederlands of Engels. Iedereen mag zelf een (fictieve) doelgroep kiezen. Je kunt kiezen voor een vaktijdschrift (bijvoorbeeld Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden), of voor een dagblad (bijv. Trouw), of voor een medium tussen die niveaus in (Vrij Nederland, De Gids). Vermeld bij de recensie welke doelgroep je op het oog had. Om beïnvloeding te vermijden is het raadzaam reeds gepubliceerde recensies niet vooraf te lezen. Inleveren opdracht voor 1 maart 2012.

Lecture – Molly Andrews

Political narratives: Stories and social change

The Dutch Oral History Society of the Huizinga Institute is pleased to invite you to attend on September 30 a lecture by professor Molly Andrews of the Center for Narrative Research of the University of East London. It is titled ‘Political narratives: Stories and social change’. 

Date: September 30, 2011
Time: 14:30-17:00 uur, followed by drinks
Co-referent: prof. dr. Halleh Gorashi (VU, to be confirmed)
Venue: Potgieterzaal, University Library (UB), Singel 425, Amsterdam

Programme
The meeting starts at 14.30, the first 45 minutes will deal with further planning of the lectures and other initiatives. 
15.15-15.30 break 
15.30- 16.15 Molly Andrews 
16.15- 16.30 comment 
16.30- 17.00 questions and discussion 
The event will be followed by drinks and a reception. 

Molly Andrews 
Molly Andrews is Professor of Sociology and Co-director of the Centre for Narrative Research. She is interested in the intersection of individual biography and society. For the past twenty years, she has been listening to, and writing about, the stories which people tell about their lives, specifically focussing on their perception of the political world and their role within it. Her research explores the implicit political worldviews which individuals impart through the stories they tell about their lives, as well as the wider social and political context which makes some stories more ‘tell-able’ than others. She has conducted research projects in Britain (life histories with lifetime socialists), the United States (analyzing anti-war activism as an expression of patriotism), East Germany (accounting for national identity in the context of the demise of one’s country) and South Africa (examining testimonies before the Truth and Reconciliation Commission.

Monographs by Molly Andrews  

 • (2010) “Beyond narrative: The shape of traumatic testimony” in Hyvärinen, M., Hydén, L.C. , M. Saarenheimo, and Tamboukou, M. (eds.) Beyond narrative coherence Amsterdam: John Benjamins.
 • (2009) “The narrative complexity of successful aging” International Journal of Sociology and Social Policy Special issue on Theorising Aging Studies Vol. 29/1-2: 73-83.
 • (2009) “Against good advice: Reflections on conducting research in a country where you don’t speak the language” (reprinted from 1995 publication in The Oral History Review) in Harrison, B., ed. Life story research Volumes 1-4 London: Sage.
 • (2008) “Never the last word: Narrative research and secondary analysis” in Squire, C., M. Tamboukou, and M. Andrews, eds. Doing narrative research London: Sage.
 • (2007) Shaping history: Narratives of political change Cambridge: Cambridge University Press. 2008 Outstanding book of the year award, American Education Research Association, Narrative and Research Special Interest Group.
 • (1991/ re-issued 2008) Lifetimes of commitment: Aging, politics, psychology Cambridge: Cambridge University Press.

Masterclass – Lynn Hunt (UCLA)

The Enlightenment and the Origins of Religious Toleration

Bestemd voor: promovendi en gevorderde RMA-studenten
Urenbelasting: 1 ECTS
Datum: 25 en 26 oktober 2011
Tijd: 25 oktober 20.00-22.00 en 26 oktober 9.30-12.15 (aansluitend lunch)
Locatie: Amsterdam 25 oktober Felix Meritis en 26 oktober Bungehuis 1.01
Kosten (niet-leden): € 50
Maximum aantal deelnemers: 10

Voor de promovendi van het Huizinga Instituut en andere geïnteresseerde (Research)Masterstudenten en promovendi organiseert het Huizinga Instituut, i.s.m. prof.dr. Inger Leemans een Master Class met Lynn Hunt, , hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. Na kennismaking met het werk van Hunt via bestudering van haar recente werk en het bijwonen van een publiekslezing, wordt studenten en promovendi de mogelijkheid wordt geboden om met Lynn Hunt van gedachten te wisselen over uiteenlopende thema’s uit haar onderzoek, zoals de verbeelding van religie als maatschappelijk systeem, religieuze tolerantie, de interactie tussen culturele, religieuze en politieke regimes, de uitvinding van mensenrechten, en de recente academische en publieksdebatten over de Verlichting.

De Burgerhartlezing is een jaarlijks lezing die wordt georganiseerd door de werkgroep Achttiende Eeuw om een bijdrage te leveren aan het actuele debat over de Verlichting. De vierde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op dinsdag 25 oktober 2011 in Felix Meritis worden gehouden door Prof. dr. Lynn Hunt. Professor Hunt publiceerde recent Inventing Human Rights  en zij is co-auteur van twee recente studies over de verbeelding van religie in de vroege Verlichting. Daarin staat heet veeldelige Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (Amsterdam 1723). centraal, waarin voor het eerst vanuit een vergelijkend perspectief de grote verscheidenheid aan religies op de wereld in beeld wordt gebracht. In haar lezing zal Hunt laten zien hoe die nieuwe kosmopolitische blik op religieuze verscheidenheid bij deze denkers ook een grotere tolerantie ten aanzien van religieus andersdenkenden tot gevolg had.

Opdracht:

Van de studenten wordt verwacht dat zij van te voren kennisnemen van in ieder geval de meest recente werken van Lynn Hunt:

The Book that Changed Europe: Picart & Bernhard’s Religious Ceremonies of the World, Cambridge, Mass. 2010;
Inventing Human Rights: A History, New York 2007;

Deelnemers wonen de Burgerhartlezing bij en bereiden een aantal vragen of discussiepunten voor die aan Lynn Hunt voorgelegd kunnen worden. In onderling overleg wordt op de ochtend van de 26e besloten welke onderwerpen het meest geschikt zijn om aan de orde te laten komen.

Voertaal: Engels

Programma:

* Dinsdag        25 Oktober

Burgerhartlezing Lynn Hunt: Verlichting en de oorsprong van religieuze tolerantie

20.00 Felix Meritis, Amsterdam                  

http://www.felix.meritis.nl               

——————————————————————                      

*  Woensdag   26 Oktober            

Masterclass Lynn Hunt

Bungehuis, 9.30 – 12.15

9.30 – 10.00 O.l.v. Inger Leemans, Susan Legêne, Koen Goudriaan en Eric Jorink wordt met alle aanwezige studenten en promovendi overlegd over welke onderwerpen zij graag aan bod willen laten komen.

10.-00 – 10.30 Masterstudenten van de het traject ‘Cultuur & Macht’ presenteren hun bevindingen aan Lynn Hunt. Zij hebben onderzoek gedaan naar politieke, religieuze en culturele regimes en leggen aan Lynn Hunt de vraag voor in hoeverre de door haar beschreven historische ontwikkelingen te analyseren zijn in termen van regime en regimewisseling.

10.30-11.00 Plenaire discussie over regimes en regimewisselingen

11.00-12.15 Algemene plenaire discussie.

12.15 Lunch

 

Cursus – Oral history and life stories

Oral history and life stories

Candidates: PhD candidates and advanced RMA students
Credits: 3 ECTS
Data: 10, 12, 17, 24 en 27 January 2012
Location: PC Hoofthuis room 1.14 (except 17 January, room 3.08), Spuistraat 134, Amsterdam
Fee (non-members): € 250
Max. number of participants: 15

Historians and other researchers talk about memory and are influenced by memory, while they know memory is a difficult and problematic source of historical knowledge. During this course we shall concentrate on the use of memory for a description of the past. We will take stock of various efforts to create a more systematic approach than ‘just talking about days long gone’. How can we create a research pattern that overcomes the incidental and replaces it by an integration of the changing character of spoken narratives about the past? And we shall discuss those in relation to other ego-documents, bearing in mind other ways of interviewing about personal experience. We shall analyze the creation of a particular kind of knowledge and analyze its production of alternative and unfamiliar viewpoints. What kind of insights, for instance, may or may not be discovered through personal interviews?

General starting-point for discussion is the study of life stories and oral history as traditions in the humanities and social sciences. In due course, additional attention will be paid to alternative modes of in-depth interviews. Issues to be investigated in particular concern the questions of intersubjectivity; (self) reflection; identification with the Other and her/his past; and the interviewer’s role in the process of meaning/knowledge production. What are our responsibilities towards people we interview, do we have particular responsibilities in our research communities? What does it mean to be close to an interviewee, what happens if there is distance or when we don’t like what we hear? Do we have to agree with our interviewees?

The literature is composed of various articles, informing us how to organize a larger interview project, discussing how to analyze interviews. The various stages of such a large project will be followed. The list of literature is updated annually. There are always guest lecturers who explain how they overcome difficulties during their research, while the course also discusses more theoretical approaches with them .

An element becoming more important is the use of websites for the dissemination of narrated accounts and the making of interviews with the help of a camera. Leydesdorff shall use images from interviews she recently held.

As usual advanced researchers who want to refresh their knowledge with recent literature and who want to bring their problems and subjects to the discussion will be welcome. They are asked to accept a status in which they are equal with other participants. Students will be asked to prepare commentaries on the literature.