Select Page

Call for Posters: Dag van de Emotiegeschiedenis – een stand van zaken/The history of emotions in the Low Countries – a state of the art meeting. 7 October 2022 (DL extended: 5 September 2022)

[English below]

De dag van de emotiegeschiedenis: een stand van zaken
7 oktober 2022, Radboud Universiteit Nijmegen

Download de call for posters hier (deadline extended: 5 september 2022)

Internationale overzichten van de emotiegeschiedenis houden vaak halt in de Lage Landen. Johan Huizinga wordt daarin met regelmaat als pionier aangeduid, omdat hij in zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919) als een van de eerste historici nadrukkelijk aandacht besteedde aan de emotionele cultuur van het verleden. Ondanks die lange voorgeschiedenis is de emotiegeschiedenis pas tijdens het voorbije decennium uitgegroeid tot een volwaardige subdiscipline van de geschiedschrijving. Juist daarom is de tijd rijp om een stand van zaken op te maken. Met deze Dag van de Emotiegeschiedenis willen we emotiehistorici uit de Lage Landen samenbrengen om

(1) terug te blikken op de ontwikkeling van de emotiegeschiedenis in Nederland en Vlaanderen: Welke emotiehistorische vragen hebben we gesteld en opgelost? Welke theorieën en methodes werden ontwikkeld en toegepast? Welke brontypes werden aangeboord? Welke kennis hebben we opgebouwd over de geschiedenis van emoties en over emoties in de geschiedenis?

(2) perspectieven voor de toekomst te formuleren: welke vragen moeten dringend worden gesteld? Waar is nood aan nieuwe theorievorming? Welke beloftevolle methodes willen we verder ontwikkelen en welke brontypes bieden nieuwe mogelijkheden? Waar zien we mogelijke convergenties met aanverwante velden zoals de zintuiglijke geschiedenis en het opkomende veld van de geschiedenis van ervaring? Waar is behoefte aan of potentieel voor meer interdisciplinaire samenwerking? Wat is de (on)zin van nationale en/of taalgebonden samenwerking in een internationaal onderzoeksveld?

Het programma
Op het programma staan drie plenaire lezingen, een rondetafel-gesprek en een postersessie (zie call for posters hieronder). Aan het eind van de dag zal Professor Barbara Rosenwein (Loyola University Chicago) – grondlegster van en internationaal expert inzake emotiegeschiedenis – in een slotbeschouwing haar visie geven op de stand van zaken en de toekomst van de geschiedenis van emoties in de Lage Landen.

Bevestigde sprekers: Barbara Rosenwein (Loyola University Chicago), Jeroen Deploige (Universiteit Gent), Jan Frans van Dijkhuizen (Universiteit Leiden), Josephine Hoegaerts (University of Helsinki), Elwin Hofman (KU Leuven) en Tine Van Osselaer (Universiteit Antwerpen).

Call for posters
De postersessie is erop gericht een overzicht te bieden van al het emotiehistorisch onderzoek dat momenteel plaatsvindt in en over de Lage Landen. Onze uitnodiging is daarom gericht aan onderzoekers in alle stadia van hun carrières, van (research) masterstudent tot hoogleraar. We verwelkomen posters over emotiehistorische projecten en posters over projecten uit andere subdisciplines waarbij emotiehistorische perspectieven worden gehanteerd. De posters horen in te gaan op

(1) de emotiehistorische onderzoeksvragen die worden gesteld
(2) de bijdrage die wordt geleverd aan de emotiegeschiedenis en/of de bijdrage die het emotiehistorisch perspectief biedt aan de bredere geschiedschrijving
(3) de gebruikte theorie, methode en bronnen
(4) (voorlopige) resultaten (als die er al zijn)

Abstracts van ca. 300 woorden’in het Engels (met daarin een titel, een korte omschrijving van het onderwerp, de onderzoeksvragen en de theorie, methode en bronnen van het onderzoeksproject) kunnen worden ingestuurd tot 15 augustus naar anneleen.arnout@ru.nl en floris.meens@ru.nl. Het doel is om deze abstracts na de bijeenkomst te bundelen in een overzicht als onderdeel van een emotiehistorisch themanummer in een Nederlands historisch tijdschrift.

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats op 7 oktober 2022 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Om Professor Rosenwein en onderzoekers die het Nederlands niet (geheel) machtig zijn te kunnen verwelkomen, kiezen we voor het Engels als voertaal voor de posters en lezingen.

De bijeenkomst vormt tevens het startschot voor het nieuwe emotiehistorische Huizinga Research Network. Dit netwerk is erop gericht om de uitwisseling en samenwerking op het gebied van emotiegeschiedenis in de Lage Landen te bevorderen door middel van seminaries, workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten.

Voor vragen neem contact op met dr. Anneleen Arnout (anneleen.arnout@ru.nl) en/of dr. Floris Meens (floris.meens@ru.nl)

 

The history of emotions in the Low Countries: a state of the art meeting
7 oktober 2022, Radboud Universiteit Nijmegen
Download the call for posters here (deadline extended: 5 September 2022)

International overviews of emotions history often pass through the Low Countries. With his Waning of the Middle Ages (1919) Johan Huizinga is often identified as one of the first historians to place emotions – or passions – front and center in the analysis. Despite this lengthy prehistory, it is only in the last decade that the history of emotions has grown into a fully-fledged field of historical research. It is precisely for this reason that the time is right to make up the state of the art of this field. With this meeting, we want to bring together historians interested in emotions to:

(1) reflect on the development of the history of emotions in the Low Countries: What questions have historians of the emotions been exploring? What theories and methods have been developed and applied? What sources have been used? What knowledge have we acquired about the history of emotions and about emotions in history?

(2) formulate perspectives for the future: what urgent questions should we be asking next? What new theoretical reflections might we benefit from? Which promising methods do we want to develop? What sources might provide new insights? What possible convergences might we explore with sensory historians within the newly developing field of the history of experience? Where could and should we seek more and new interdisciplinary forms of collaboration? How useful is national and/or language-based collaboration in the context of an international – increasingly global – field of research?

The Programme
The meeting will be made up of three plenary lectures, a poster session (see call below) for which we invite historians to present their history of emotions projects, and a roundtable discussion. At the end of the day, concluding remarks will be offered by Professor Barbara Rosenwein (Loyola University Chicago), a most influential and internationally renowned expert in the field of the history of emotions.

Confirmed speakers: Barbara Rosenwein (Loyola University Chicago), Jeroen Deploige (Ghent University of), Jan Frans van Dijkhuizen (Leiden University), Josephine Hoegaerts (University of Helsinki), Elwin Hofman (KU Leuven) and Tine Van Osselaer (University of Antwerp).

Call for posters
The poster session aims to provide an overview of all history of emotions research currently taking place in the Low Countries. Therefore, our invitation is addressed to researchers in all stages of their careers, from (research) master students to established scholars. We welcome posters about projects that focus on the history of emotions and posters about projects for which the history of emotions is used as an additional perspective. The posters should address

(1) the emotive-historical research questions being posed
(2) the contribution made to the history of emotions and/or the contribution of a history of emotions perspective to the historiography of other subfields of history
(3) the theory, method and sources used
(4) (preliminary) results (for on-going or finished projects)

Abstracts of approximately 300 words (containing a title, brief description of the topic, research questions, and theories, methods and/or sources of the research project) may be submitted until 15 August 2022 to anneleen.arnout@ru.nl and floris.meens@ru.nl. The aim is to compile these abstracts in an overview for a special issue about the history of emotions in the Low Countries in a Dutch or Belgian historical journal.

Practical Information
The meeting will take place on October 7, 2022, at Radboud University in Nijmegen. In order to welcome Professor Rosenwein and researchers who are not (entirely) fluent in Dutch, we have chosen to use English as the default language for the posters and lectures.

This meeting will also serve as the kick-off event for the new Huizinga Research Network about the History of Emotions. This network sets out to facilitate exchange and cooperation between researchers in the field of the history of emotions in the Low Countries, through seminars, workshops, lectures and network meetings.

Questions?
Please get in touch with Dr Anneleen Arnout (anneleen.arnout@ru.nl) and/or Dr Floris Meens (floris.meens@ru.nl).