Select Page

Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut

Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Datum: Vrijdag 28 juni 2013
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam) Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 0.15
Aanvang: 14.00 uur

Lezingen:

Barbara Henkes
‘Doing & undoing family in the 20th century’. Egodocuments and memories as cross border agents in space and time

Onderwerp is een bundel essays in voorbereiding. Persoonlijke correspondentie en amateur foto’s of films waren tot het eind van de 20e eeuw middelen bij uitstek om de afstand te overbruggen tussen verwanten, die zich op verschillende plaatsen bevonden. Met plaatsen doel ik niet zozeer op een geografisch afgebakende ruimtes, maar eerder op domeinen van menselijke activiteit, van sociale relaties en politieke verhoudingen. Door elkaar vanuit die verschillende ‘ruimtes’ brieven en andere tastbare levenstekens te sturen, werd een epistolaire netwerk gecreëerd waarmee familiebanden over de lands- of politieke grenzen heen in stand bleven en gevoed werden. De betekenis van persoonlijke briefwisselingen beperkt zich dan ook niet tot de uitwisseling van informatie over de plaats van bestemming en de ontwikkelingen op de plek van vertrek. Het persoonlijke karakter van die informatie kan zonder meer verrassende inzichten bieden in de manier waarop bijvoorbeeld politieke of economische crises ingrepen in de persoonlijke levenssfeer. Maar zeker zo belangrijk is de betekenis van het schrijven zelf: wie hanteert de pen en aan wie wordt hoe vaak geschreven? Welke thema’s worden aangeroerd om met elkaar te delen en welke onderwerpen laten de briefschrijvers rusten? Door welke behoeften en conventies werden de briefschrijvers gedreven en welke rol speelde ‘familie’, als idee van ‘thuis’, in deze grensoverschrijdende uitwisseling?

Rudolf Dekker
Constantijn Huygens jr als “wereldbeschouwer’’, een analyse van zijn dagboek

Constantijn Huygens ‘den zoon’ schreef een uitgebreid en interessant dagboek in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Toch heeft tot op heden geen historicus zich aan een analyse gewaagd. Waarom? Is dit opmerkelijk moderne dagboek mogelijk een missing link in de ontwikkeling van het genre in Europa? En welke overeenkomsten zijn er tussen Huygens en Samuel Pepys, twee dagboekschrijvers die elkaar vrijwel zeker gekend hebben? Deze vragen worden beantwoord naar aanleiding van het verschijnen van Family, culture and society in the diary of Constantijn Huygens jr (Brill) en een documentaire door Timo van Barneveld.

Borrel na afloop.
 
Informatie en (ivb beperkte plaatsruimte) aanmelden bij Rudolf Dekker, e-mail: rdekker123@gmail.com